Styremøte 5/22

16. juni 2022: Saksliste, styresaker, protokoll

Saksnr. 31/22 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjente innkalling og saksliste, og erklærte seg vedtaksdyktig.


Saksnr. 32/22 - Protokoll fra møte 4/22

Forslag til vedtak:

Det var ingen merknader til protokollen.


Saksnr. 33/22 - Ledelsens orienteringer

Blir oppdatert etter møtet.


Saksnr. 34/22 - Tertialrapportering regnskap og budsjett for 1. tertial 2022 

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar NIHs regnskap for 1. tertial 2022 som vedlagt.
2. Styret godkjenner kommentarer til regnskapet for 1. tertial 2022 som vedlagt.
3. Styret tar budsjettrapport for 1. tertial 2022 til etterretning.

Styrenotat(pdf)


Saksnr. 35/22 - Revidert budsjett 

Forslag til vedtak:

Styret vedtar det fremlagte forslag til revidert budsjett for 2022 med en underdekning på 20,8 mill. kroner.

Styrenotat(pdf)


Saksnr. 36/22 - Revisjon av årsregnskapet for 2021 – beretning fra Riksrevisjonen 

Forslag til vedtak:

Styret tar Riksrevisjonens beretning for 2021 til etterretning.

Styrenotat(pdf)


Saksnr. 37/22 - Overordnet virksomhetsplan 2022 – rapportering første tertial

Forslag til vedtak:

Styret tar rapportering av status pr. første tertial i forhold til overordnet virksomhetsplan (OVP) for 2022 til etterretning.

Styrenotat(pdf)


Saksnr. 38/22 - Rapport om informasjonssikkerheten og personvern ved NIH for 2020 og 2021

Denne saken er behandlet i et lukket møte.

Unntatt offentlighet jfr Offentlighetslovens § 24.3


Saksnr. 39/22 - Endringer i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole

Forslag til vedtak:

Styret vedtar foreslåtte endringer i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole. Se vedlegg 2.
Endringene gjelder i følgende paragrafer:
• §5 og §7 er justert med en endring i programporteføljen for
masterutdanning og lærerutdanning.
Opptakskrav endres fra minimum 120 studiepoeng til 90 studiepoeng idrettsfag. Dette er etter anbefaling fra instituttene og Studieutvalget.
Opptakskrav til Faglærerutdanning i kroppsøving utgår i og med
programmet utgår som studietilbud på NIH. Dette erstattes av
opptakskrav til Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag.
• §36 endres i tråd med UHRs retningslinjer for bruk av ekstern sensor.

Endringene trer i kraft fra og med studieåret 2022-2023.
Endringen for lærerutdanningen er i tråd med praksis fra studieåret 2021-2022.

Styrenotat(pdf)


Saksnr. 40/22 - Tildeling av status som merittert underviser

Denne saker er behandlet i et lukket møte.

Unntatt offentligheten jf. Offl § 13 jfr FVL §13.1


Saksnr. 41/22 - Studietilbud, opptaksrammer og søkertall studieåret 2022/23

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar opptaksrammene med følgende endringer:
a. Studietilbudet Friluftsliv deltid 2 erstattes med Friluftsliv deltid 1.
Opptaksrammen er satt til 30 studieplasser.
2. Styret vedtar for øvrig opptaksrammer for studieåret 2022/2023 i samsvar med forslag i tabell 2. Emnestudenter tas opp til emner med ledig kapasitet.
3. Styret tar søkertall til orientering.

Styrenotat(pdf)


Saksnr. 42/22 - Protokoller og referater

Forslag til vedtak:

Styret tar sakene til orientering. 

Styrenotat - (pdf)


protokoll