Styremøte 7/21(2)

16. desember 2021: Saksliste, styresaker, protokoll

SAK 1 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr. 69/21

Forslag til vedtak

Styret godkjente innkalling og saksliste, og erklærte seg vedtaksdyktig.


SAK 2 - Protokoll fra møte 6/21

Saksnr. 70/21

Forslag til vedtak

Det var ingen merknader til protokollen.


SAK 3 - Ledelsens orienteringer

Saksnr. 71/21

Forslag til vedtak

Styret tok sakene til orientering.


SAK 4 - Årsrapport om kvalitetsarbeid studieåret 2020-2021

Saksnr 72/21

Forslag til vedtak:

Styret vedtar årsrapport om kvalitetsarbeid studieåret 2020-2021.

Styrenotat(pdf)


Sak 5 - Budsjett 2022

Saksnr 73/21

Forslag til vedtak

  • Norges idrettshøgskoles budsjett for 2022 vedtas som foreslått, tabell 1
  • Styret ser med stor bekymring på underskuddet i budsjett 2022, og ber ledelsen tydeliggjøre disse bekymringene i dialogen med Kunnskapsdepartementet.

Saksnotat med vedlegg(pdf)


Sak 6 - Overordnet virksomhetsplan (OVP) for 2022 

Saksnr 74/21

Forslag til vedtak

Styret vedtar overordnet virksomhetsplan for 2022 som foreslått.

Saksnotat med vedlegg(pdf)


Sak 7 - Utlysning instituttleder Institutt for fysisk prestasjonsevne 

Saksnr 75/21

Forslag til vedtak

Styret vedtar utlysningstekst for faglig lederstilling ved institutt fysisk prestsjonevne å slik den foreligger, og ber administrerende direktør iverksette utlysning.

Saksnotat med vedlegg(pdf)


Sak 8 - Årsrapport for Læringsmiljøutvalget studieåret 2020-2021

Saksnr 76/21

Forslag til vedtak

Styret vedtar årsrapport for Læringsmiljøutvalget studieåret 2020-2021.

Saksnotat med vedlegg(pdf)

______________________________________________________

Sak 9 - Kvalitetsrapport NIHs forskerutdanning 2020/2021

Saksnr 77/21

Forslag til vedtak

Styret vedtar kvalitetsrapport NIHs forskerutdanning 2020/2021.

Saksnotat med vedlegg(pdf)

______________________________________________________

Sak 10 - Oppnevning av leder KFU

Saksnr 78/21

Forslag til vedtak

Styret oppnevner professor Jorunn K. Sundgot-Borgen (IIM) som nytt medlem av KFU og professor Trine Stensrud (IIM) som hennes vararepresentant for perioden 1.01.2022 til 31.12.2022. Styret utpeker professor Fiona Dowling (IIS) som ny leder i KFU for samme periode.

Saksnotat med vedlegg(pdf)

______________________________________________________

Sak 11 - Protokoller og referater

Saksnr 79/21

Forslag til vedtak

Styret tar protokoller og referater til orientering.

Saksnotater med vedlegg(pdf)


Protokoll