Styremøte 7/21

16. desember 2021: Saksliste, styresaker, protokoll

SAK 1 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr. 69/21

Forslag til vedtak

Styret godkjente innkalling og saksliste, og erklærte seg vedtaksdyktig.


SAK 2 - Protokoll fra møte 6/21

Saksnr. 70/21

Forslag til vedtak

Det var ingen merknader til protokollen.


SAK 3 - Ledelsens orienteringer

Saksnr. 71/21

Status beredskapsarbeidet med NIH
Administrerende direktør orienterte om driften og beredskapsarbeidet ved NIH i lys av den siste utviklingen med smitteøkning og strengere restriksjoner fra myndighetene. Alle eksamener ved NIH i desember gjennomføres som planlagt; som hjemmeeksamener, digitale eksamener eller praktisk-metodiske eksamener med nødvendige smitteverntiltak. Hovedtyngden av undervisningen i januar blir gjennomført digitalt, med enkelte unntak for lab-aktivitet og praktisk undervisning. For øvrig gjennomførte NIH en beredskapsøvelse (spilløvelse med tenkt realistisk scenario) 14.12., som ga organisasjonen god øving i rolleutførelse og rutiner ved akutte kriser.  

NIH-forskere på siteringstoppen i verden
I den årlige kåringen av verdens mest innflytelsesrike forskere – «Highly Cited Researchers» i «The web of Science» – er NIH-professor Ulf Ekelund blant de aller mest siterte for tredje gang på fire år. Også professor Roald Bahr er i eksklusivt selskap, inne på topp-sitatlista for «The world rankings for influencing sport science 2020», som Elsevier står bak. Dette er nok en bekreftelse på at Ulf Ekelund, Roald Bahr og forskningsmiljøene på Institutt for idrettsmedisinske fag er i den desiderte forskningsfronten på sine felt. Det gode arbeidet bidrar til å styrke NIHs posisjon som en innflytelsesrik forskningsinstitusjon.

Forvaltningsoverføring til Statsbygg
Etter beslutningen i Regjeringen i juli 2021 overtar Statsbygg forvaltningsansvaret for NIHs eiendom og bygningsmasse fra 01.01.2022. De siste detaljene i leieavtalen mellom Statsbygg og NIH avklares i disse dager, med sikte på å undertegne avtalen før jul.

Forslag til vedtak

Styret tok sakene til orientering.


SAK 4 - Årsrapport om kvalitetsarbeid studieåret 2020-2021

Saksnr 72/21

Forslag til vedtak:

Styret vedtar årsrapport om kvalitetsarbeid studieåret 2020-2021.

Styrenotat(pdf)


Sak 5 - Budsjett 2022

Saksnr 73/21

Forslag til vedtak

  • Norges idrettshøgskoles budsjett for 2022 vedtas som foreslått, tabell 1
  • Styret ser med stor bekymring på underskuddet i budsjett 2022, og ber ledelsen tydeliggjøre disse bekymringene i dialogen med Kunnskapsdepartementet.

Saksnotat med vedlegg(pdf)


Sak 6 - Overordnet virksomhetsplan (OVP) for 2022 

Saksnr 74/21

Forslag til vedtak

Styret vedtar overordnet virksomhetsplan for 2022 som foreslått.

Saksnotat med vedlegg(pdf)


Sak 7 - Utlysning instituttleder Institutt for fysisk prestasjonsevne 

Saksnr 75/21

Forslag til vedtak

Styret vedtar utlysningstekst for faglig lederstilling ved institutt fysisk prestsjonevne å slik den foreligger, og ber administrerende direktør iverksette utlysning.

Saksnotat med vedlegg(pdf)


Sak 8 - Årsrapport for Læringsmiljøutvalget studieåret 2020-2021

Saksnr 76/21

Forslag til vedtak

Styret vedtar årsrapport for Læringsmiljøutvalget studieåret 2020-2021.

Saksnotat med vedlegg(pdf)

______________________________________________________

Sak 9 - Kvalitetsrapport NIHs forskerutdanning 2020/2021

Saksnr 77/21

Forslag til vedtak

Styret vedtar kvalitetsrapport NIHs forskerutdanning 2020/2021.

Saksnotat med vedlegg(pdf)

______________________________________________________

Sak 10 - Oppnevning av leder KFU

Saksnr 78/21

Forslag til vedtak

Styret oppnevner professor Jorunn K. Sundgot-Borgen (IIM) som nytt medlem av KFU og professor Trine Stensrud (IIM) som hennes vararepresentant for perioden 1.01.2022 til 31.12.2022. Styret utpeker professor Fiona Dowling (IIS) som ny leder i KFU for samme periode.

Saksnotat med vedlegg(pdf)

______________________________________________________

Sak 11 - Protokoller og referater

Saksnr 79/21

Forslag til vedtak

Styret tar protokoller og referater til orientering.

Saksnotater med vedlegg(pdf)


Protokoll