Styremøte 6-21

28. oktober 2021: Saksliste, styresaker, protokoll

SAK 1 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr. 54/21

Forslag til vedtak

Styret godkjente innkalling og saksliste, og erklærte seg vedtaksdyktig.


SAK 2 - Protokoll fra møte 5/21

Saksnr. 55/21

Forslag til vedtak

Det var ingen merknader til protokollen.


SAK 3 - Ledelsens orienteringer

Saksnr. 56/21

Rektor orienterte om at styret i NOKUT 27.10.2021 behandlet rapporten fra NOKUTs tilsyn av det systematiske kvalitetsarbeidet ved NIH. Vedtaket er at det systematiske kvalitetsarbeidet ved NIH er funnet godkjent, og at kravene i universitets- og høyskoleloven, studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften er oppfylt.

Rektor orienterte om Statsbudsjettet 2022. Budsjettet er dramatisk for NIHs del, og innebærer et markant svekket økonomisk handlingsrom etter forvaltningsoverføringen til Statsbygg. Oppsummert øker budsjettet med 17 millioner samtidig som NIH får en husleiekostnad på 45 mill. kroner. I økningen i ordinær bevilgning fra 221 mill. kr (2021) til 238 mill. kr. (2022) ligger en kompensasjon på 20 mill. kroner. Mellomlegget mellom kompensasjonen fra KD og den husleien NIH skal betale overstiger langt de kostnadsbesparelser institusjonen har ved at Statsbygg overtar forvaltningsansvaret. Ledelsen arbeider strategisk langs to spor for å bedre rammebetingelsene på kort og lengre sikt. På kort sikt arbeides det mot ledelsen i KD for å synliggjøre alvoret for NIHs situasjon i 2022. Samtidig arbeider NIHs ledelse gjennom dialog med KD og politisk arbeid mot Storting og regjering for en varig og langsiktig styrking av rammebetingelsene (basisbevilgningen). Argumentene er at NIH har en svært ressurskrevende campus; at vi leverer svært gode resultater på utdanning og forskning; og at en manglende finansiering av våre utdannings- og forskningsfasiliteter over tid vil kvele små spesialinstitusjoner som NIH.

Forslag til vedtak

Styret tok sakene til orientering.


SAK 4 - Statsbudsjett 2022 – satsingsforslag utenfor rammen (budsjettforslag)

Saksnr 57/21

Forslag til vedtak

Styret tar omtalen av statsbudsjett 2022 til orientering.

Styrenotat(pdf)


Sak 5 - Tertialrapportering regnskap og budsjett for 2. tertial 2021

Saksnr 58/21

Forslag til vedtak

  1. Styret vedtar NIHs regnskap for 2. tertial 2021 som vedlagt.
    2. Styret godkjenner kommentarer til regnskapet for 2. tertial 2021 som vedlagt.
    3. Styret tar budsjettrapport for 2. tertial 2021 til etterretning.

Saksnotat med vedlegg(pdf)


Sak 6 - Overordnet virksomhetsplan for 2021 (OVP) – rapportering 2. tertial

Saksnr 59/21

Forslag til vedtak

Styret tar rapportering av status pr. andre tertial av overordnet virksomhetsplan (OVP) for 2021 til etterretning.

Saksnotat med vedlegg(pdf)


Sak 7 - Risikovurdering 2022

Saksnr. 60/21

Forslag til vedtak

RISIKOVURDERING AV ORGANISASJON OG RESSURSER

NIHs økonomiske situasjon og svekkede rammebetingelser fører til nedleggelse av studieprogrammer med påfølgende nedbemanning endres fra 6 til risikoprodukt 9.

Styret slutter seg til risikovurderingen for 2022.

Saksnotat med vedlegg(pdf)

_____________________________________________

Sak 8 - Rekrutteringer 2021-2022

Saksnr. 61/21

Denne saken er behandlet i lukket møte

Saken er unntatt offentlighet etter offl, jf Offentlighetsloven § 14.1

______________________________________________

Sak 9 - Masterrevisjon

Saksnr 62/21

Forslag til vedtak

Styret vedtar tre nye masterprogram med vedlagte programplaner: Master i idrettsmedisin, Master i idrettsfysiologi og bevegelseslære og Master i Samfunn og idrettsvitenskap. De tre programmene erstatter dagens Master i idrettsvitenskap. De nye masterprogrammene gjøres gjeldene med oppstart i studieåret 2022-23.

Saksnotat med vedlegg(pdf)


Sak 10 - Studietilbud 2022-2023

Saksnr 63/21

Forslag til vedtak

Styret slutter seg til studieutlysning 2022-2023 i samsvar med framlagte forslag.

Saksnotat(pdf)


Sak 11 - Studentopptak 2021/2022

Saksnr 64/21

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Saksnotat(pdf)


Sak 12 - Studentrepresentanter til styret og utvalg 2021/2022

Saksnr 65/21

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Saksnotat(pdf)


Sak 13 - Medlemmer av NIHs studieutvalg, klagenemnd, og læringsmiljøutvalg 2021-2022

Saksnr 66/21

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Saksnotat(pdf)


Sak 14 - Styrets møteplan 2022

Saknr 67/21

Forslag til vedtak

Styremøte 22 september flyttes til 29 september.

Forslag på datoene tas til orientering.

Saksnotat(pdf)


Sak 15 - Protokoller og referater

Saksnr 68/21

Forslag til vedtak

Styret tar protokoller og referater til orientering.

Saksnotat(pdf)


Protokoll