Utval for likestilling, mangfald og inkludering

Alle menneske har rett til gode og rettvise arbeidsvilkår. Norges idrettshøgskole skal ha ein personalpolitikk som gjer at folk trivast og får fram det beste i medarbeidarane.

Vår rekrutterings- og utdanningspolitikk er åpen for og speilar mangfaldet i samfunnet.

Utval for likestilling, inkludering og mangfald (ULIM) skal forvissa seg om at intensjonen i høgskolens handlingsplan fylgjes. Med grunnlag i leiarrapportar og saman med personal- og økonomiavdelinga skal utvalet utarbeida ein årleg rapport til styret.

Utvalet består av rektor (leiar), ein representant frå tekniske- og administrative stillingar, ein frå undervisning- og forskarstillingar og ein studentrepresentant.

Medlemmar:

  • Rektor Lars Tore Ronglan (leiar)
  • Førsteamanuensis Kristin Vindhol Evensen
  • HR-rådgiver Elisabeth Olsen 
  • Driftsteknikar Børre R. Tollefsen
  • Kommunikasjonsrådgiver Ingrid Halden
  • Studentrepresentant (2021/2022) Kristin W. Bergseth

Kontakt

Elisabeth Olsen

Elisabeth Olsen

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 59 / +47 990 11 150