Utval for likestilling og mangfald

Alle menneske har rett til gode og rettvise arbeidsvilkår. Norges idrettshøgskole skal ha ein personalpolitikk som gjer at folk trivast og får fram det beste i medarbeidarane.

Vår rekrutterings- og utdanningspolitikk er åpen for og speilar mangfaldet i samfunnet.

Utval for likestilling og mangfald (ULM) skal forvissa seg om at intensjonen i høgskolens handlingsplan fylgjes. Med grunnlag i leiarrapportar og saman med personal- og økonomiavdelinga skal utvalet utarbeida ein årleg rapport til styret.

Utvalet består av rektor (leiar), ein representant frå tekniske- og administrative stillingar, ein frå undervisning- og forskarstillingar og ein studentrepresentant.

  • Handlingsplan for likestilling og mangfald
  • Retningsliner mot seksuell trakassering

Medlemmar:

  • Rektor Lars Tore Ronglan (leiar)
  • Førsteamanuensis Kristin Vindhol Evensen
  • Driftsteknikar Per Fonås
  • Kjetil Rønneberg (studentrepresentant 2018/2019)

Kontakt

Line Fiskerstrand Blekeli

1055 Personalsjef

Telefon: +47 23 26 20 52 / +47 413 12 562