Utval for likestilling, mangfald og inkludering

Alle menneske har rett til gode og rettvise arbeidsvilkår. Norges idrettshøgskole skal ha ein personalpolitikk som gjer at folk trivast og får fram det beste i medarbeidarane.

Vår rekrutterings- og utdanningspolitikk er åpen for og speilar mangfaldet i samfunnet.

Utval for likestilling, inkludering og mangfald (ULIM) skal forvissa seg om at intensjonen i høgskolens handlingsplan fylgjes. Med grunnlag i leiarrapportar og saman med HR-avdelinga, skal utvalet utarbeida ein årleg rapport til styret.

Samansetting av ULIM:

  • rektor
  • ein representant for tilsette i teknisk-administrative stillingar
  • ein representant for de tilsette i undervisnings- og forskarstillingar
  • ein studentrepresentant
  • eitt medlem frå Kommunikasjonsavdelinga ved NIH
  • ein representant frå kvart av dei fire institutta ved NIH

Utvalet velgjer sjølv sin leiar. Per januar 2023 er professor Åse Strandbu leiar for utvalet.

Elisabeth Olsen er utvalets sekretær.

Kontakt

Elisabeth Olsen

Elisabeth Olsen

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 59 / +47 990 11 150