Redelighetsutvalet

NIH krever høy etisk standard og god forskningspraksis fra alle ansatte, forskere og studenter. Redelighetsutvalget er NIHs rådgivende organ for forskningsetikk.

Utvalget skal behandle og uttale seg i forskningsetiske enkeltsaker der det er påstander om brudd på vitenskapelig kvalitet og praksis.

Med vitenskapelig uredelighet menes forfalskning, fabrikkering, plagiering, og andre alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning. Brudd på forskningsetikk og god forskningspraksis vil si markerte avvik fra det som er akseptabelt innenfor faget.

Dette innebærer også brudd på personvern i forskning. Utvalget skal også behandle og gi uttalelse i forskningsetiske saker av generell karakter forelagt for utvalget av rektor.  AFB er sekretariat for utvalget.

Utvalget følger  reglement for etiske vurderinger (pdf). 

Enhver mistanke eller påstander om vitenskapelig uredelighet fremsatt mot en tilsatt i NIH skal meldes muntlig eller skriftlig til rektor.

Medlemmer 2020 - 2023

  • Lagdommer Ingvild Mestad, Borgarting lagmannsrett, leder
  • Professor Andreas Føllesdal, UiO
  • Professor Sigmund Loland, NIH
  • Professor Truls Raastad, NIH
  • Professor Trine Stensrud, NIH

Varamedlemmar:

  • Lagdommer Eyvin Sivertsen, Borgarting lagmannsrett, vara for leder
  • Professor Kathinka Evers, Uppsala Universitet, vara for eksternt medlem
  • Professor Olivier Seynnes, NIH, 1. vara
  • Professor Ulf Ekelund, NIH, 2. vara
  • Professor Reidar Säfvenbom, NIH, 3. vara

Utvalget er oppnevnt for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2023.

Kontakt

Gro Styrmo

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 31