Arbeidsmiljøutval

Arbeidsmiljøutvalet (AMU) skal sikre at arbeidsmiljøet er fullt forsvarleg. Utvalet skal delta i planlegging av verne- og miljøarbeidet og følgje nøye med på utviklinga av arbeidsmiljøet.

Utvalget skal gjennomgå alle rapportar om yrkessjukdomar, arbeidsulykker og tillaup til ulykker, søkje å finne årsaka til ulykka eller sjukdomen, og sjå til at arbeidsgjevaren gjer tiltak for å hindra gjentaking.

Utvalget skal i regelen ha tilgang til Arbeidstilsynets og politiets etterforskningsdokumentar om NIH. Når utvalget finn det naudsynt, kan det vedta at undersøkingar skal gjennomførast av sakkyndige eller granskingskommisjon som utvalget utpeikar.

Utvalet skal gjennomgå alle rapportar om yrkeshygieniske undersøkingar og måleresultater. 

Arbeidsmiljøutvalet skal kvart år utarbeide ein rapport til styret, arbeidstakarorganisasjonar og arbeidstilsynet.

Samansetning

Arbeidsmiljøutvalet skal vere samansatt slik at arbeidsgjevar- og arbeidstakarsida har like mange representantar. Leiaren for utvalet vekslar mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar kvart år. 

Medlemmar AMU 2020 - 2021

  • Unn-Hilde Grasmo-Wendler (repr. for arbeidsgjevar)
  • Karen Christensen (repr. for arbeidsgjevar)
  • Sigmund A. Anderssen (repr. for arbeidsgjevar)
  • Kristian Sollesnes (repr. for arbeidsgjevar)
  • Lene Røe (hovedvernombud, repr. for Norsk Tjenestemannslag)
  • Live Lutberget (Forskarforbundet)
  • Hege N. Østgaard (NITO)
  • Jan Wangen (verneleiar og sektretær for AMU)
  • Repr. for bedriftshelsetjenesten

Kontakt

Line Fiskerstrand Blekeli

1055 Personalsjef

Telefon: +47 23 26 20 52 / +47 413 12 562