Sentrale utval

Råd, komitéer og utvalg som spiller sentrale roller i driften av NIH

Studieutval

Studieutvalget (SU) er styrets rådgivende organ i studiesaker.

Komité for forskarutdanning

Komité for forskarutdanning (KFU) har ansvar for å kvalitetssikre doktorgradsutdanninga ved NIH.

Utval for likestilling og mangfald

Alle menneske har rett til gode og rettvise arbeidsvilkår. Norges idrettshøgskole skal ha ein personalpolitikk som gjer at folk trivast og får fram det beste i medarbeidarane.

Læringsmiljøutval

Læringsmiljø omfatter alle de store og små praktiske forhold som bør være gode for at studentene kan konsentrere seg om det faglige innholdet i studiene.

Råd for samarbeid med arbeidslivet

Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ved Norges idrettshøgskole ble vedtatt i styret den 14. februar 2012, etter krav frå Kunnskapsdepartementet.

Arbeidsmiljøutval

Arbeidsmiljøutvalet (AMU) skal sikre at arbeidsmiljøet er fullt forsvarleg. Utvalet skal delta i planlegging av verne- og miljøarbeidet og følgje nøye med på utviklinga av arbeidsmiljøet.

Redelighetsutvalet

NIH krever høy etisk standard og god forskningspraksis fra alle ansatte, forskere og studenter. Redelighetsutvalget er NIHs rådgivende organ for forskningsetikk.