Arbeidsmiljøutval

Arbeidsmiljøutvalet (AMU) skal sikre at arbeidsmiljøet er fullt forsvarleg. Utvalet skal delta i planlegging av verne- og miljøarbeidet og følgje nøye med på utviklinga av arbeidsmiljøet.

Utvalget skal gjennomgå alle rapportar om yrkesjukdomar, arbeidsulykker og tillaup til ulykker, søkje å finne årsaka til ulykka eller sjukdomen, og sjå til at arbeidsgjevaren gjer tiltak for å hindra gjentaking.

Utvalget skal i regelen ha tilgang til Arbeidstilsynets og politiets etterforskningsdokumentar om NIH. Når utvalget finn det naudsynt, kan det vedta at undersøkingar skal gjennomførast av sakkyndige eller granskingskommisjon som utvalget utpeikar.

Utvalet skal gjennomgå alle rapportar om yrkeshygieniske undersøkingar og måleresultater. 

Arbeidsmiljøutvalet skal kvart år utarbeide ein rapport til styret, arbeidstakarorganisasjonar og arbeidstilsynet.

Samansetning

Arbeidsmiljøutvalet skal vere samansatt slik at arbeidsgjevar- og arbeidstakarsida har like mange representantar. Leiaren for utvalet vekslar mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar kvart år. 

Medlemmar AMU 2016 - 2017

  • Karen Christensen (leiar - repr. for arbeidsgjevar)
  • Lise Sofie Woie (repr. for arbeidsgjevar)
  • Sigmund A. Anderssen (leiar - repr. for arbeidsgjevar)
  • Vidar Jakobsen (repr. for Forskarforbundet)
  • Tor Arne Storebø (repr. for Parat)
  • Tove Riise (hovedvernombud, repr. for Norsk Tjenestemannslag)
  • Line F. Blekeli (verneleiar og sektretær for AMU)
  • Repr. for bedriftshelsetenesten 

Kontakt

Line Fiskerstrand Blekeli

Seksjonsjef

Telefon: +47 23 26 20 52 / +47 413 12 562