Én av tre studenter har alvorlige psykiske plager

Norske studenter sliter med ensomhet, og 41 prosent oppgir at de har få eller ingen venner på studiestedet sitt. Hele én av fem har vurdert å avslutte livet. Det viser nye tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2022.

Kvinne som sliter psykisk
Én av fire NIH-studenter og én av fem studenter ellers i landet sliter med alvorlige psykiske plager. Foto: Colourbox

Tallene fra årets SHoT-undersøkelse er alarmerende, spesielt når det gjelder psykisk helse. Også på NIH ser vi urovekkende tall.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse er Norges største studentundersøkelse, og tar for seg en rekke temaer knyttet til studenters helse og trivsel. Nær 60 000 norske studenter har svart på årets undersøkelse, som ble gjennomført fra februar til april 2022.

Studentsamskipnadene Sammen, Sit og SiO står bak SHoT, som gjennomføres av Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen kartlegger forutsetninger og rammebetingelser for studentenes læring. Blant temaene er trivsel og livskvalitet, fysisk og psykisk helse, økonomi, studieferdigheter, søvn og rus. SHoT er gjennomført hvert fjerde år siden 2010, med en tilleggsundersøkelse i 2021.   

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2022 - FHI

Større forskjeller i psykisk helse og livskvalitet

Psykisk helse er blitt en stadig viktigere problemstilling i studentvelferden. SHoT-undersøkelsen viser en jevn økning av antall studenter som rapporterer å ha alvorlige psykiske plager. I 2010 oppga 18 prosent av studentene at de hadde alvorlige psykiske plager, mens det i 2022 er hele 35 prosent. Forekomsten og nivået av psykiske plager er fremdeles langt høyere blant de kvinnelige studentene. Majoriteten av studentene rapporterer om at de har det bra, men det er et større skille til dem som ikke har det bra. SHoT viser en markant økning i andel studenter som svarer at de har hatt selvmordstanker fra 2018 (14 prosent) til 2022 (22 prosent).

Tallene fra NIH er heldigvis noe bedre, men de er fortsatt urovekkende høye. NIH-studentene rapporterer om at én av fire har alvorlige psykiske plager, og én av fem føler seg ofte ensomme. 48 prosent oppgir at de har god eller svært god livskvalitet, mot 42 prosent av landsgjennomsnittet.

—Vi er bekymret over at så mange NIH-studenter sliter med ensomhet og psykiske plager. Ledelsen vil i dialog med nyvalgt studentstyre høre hva studentene selv tenker kan gjøres for å bedre situasjonen. Gjennom tett samarbeid med studentstyret ønsker vi å tilrettelegge for at studentene skal mestre studentlivet, og ikke minst trives, sier rektor Lars Tore Ronglan.

Bedring i fysisk helse

Majoriteten av norske studentene opplever egen fysisk helse som god, og bedre nå enn under pandemien. Likevel ser vi at andelen overvektige fortsetter å øke, og mange sliter med fysiske helseplager.

82 prosent av NIH-studentene rapporterer om god eller svært god fysisk helse mot 74 prosent av landsgjennomsnittet. Hele 81 prosent av våre studenter oppgir å være i fysisk aktivitet fire til sju ganger i uka, mot 40 prosent av studentene ellers i landet.

Fornøyde med studiested og mottak

Et klart flertall av studentene (75 prosent) er fornøyde med studiestedet og majoriteten (86 prosent) svarer at de er blitt godt mottatt på nåværende studieprogram.  

Det samme bildet ser vi heldigvis på NIH. Majoriteten trives godt, og er fornøyde med de faglige forholdene på studiestedet. Her ligger NIH over landsgjennomsnittet på alle parameterne.

—Det er flott at det store flertallet føler seg godt mottatt og ivaretatt, både sosialt og faglig. I 2021 deltok 67 prosent av studentene våre på fadderuka, og neste år håper vi at enda flere blir med. Fadderuka gir en god inngang til å bli integrert i studentmiljøet, sier rektor.

NIH'ere tar vare på hverandre

NIH er en liten institusjon med mange studentforeninger og ulike tilbud. Men et inkluderende studiemiljø kommer ikke av seg selv. Det må gjenskapes i studentkull etter studentkull.

—Fortsett med å bidra til et aktivt, åpent og inkluderende miljø. Husk at trivsel og læring går hånd i hånd. Om dere virkelig trives på NIH, bruker dere mer tid her, og trivsel frigjør energi som også styrker læringsmiljøet. Studietiden skal være lærerik – men også minnerik, sosial, aktiv, og en tid for å knytte vennskap. NIH'ere tar vare på hverandre, og sier ifra om det skjer noe som ikke er greit. Bry deg om hvordan medstudenten din har det. Åpen dialog mellom studenter – og mellom studenter, ansatte og ledelse – skaper et trygt og åpent miljø der vi alle kan trives, lære og utvikle oss. Det er slik NIH-kulturen skal være, presiserer rektor Lars Tore Ronglan.