Et stramt budsjett for NIH

Totalt sett vurderes NIHs budsjettildeling i forslag til statsbudsjett 2023 som stramt, men bedre enn i 2022.

Forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe mener sektoren tross alt bør være fornøyde med neste års budsjettforslag og en realvekst på 0,3 prosent. Foto: NTB Kommunikasjon

I 2022 budsjetterte NIH med over 20 mill. kr. i underskudd. Neste års tall ser noe bedre ut og skyldes i hovedsak gode resultater innen utdanning (resultatbevilgning), og kompensasjon for merkostnader knyttet til husleie fra Statbygg.

I statsbudsjettet er det lagt inn en kompensasjon for lønns- og prisvekst på 3 prosent, som for NIHs vedkommende tilsvarer +7,1 mill. kr. i budsjettet. Tre prosent prisvekst innebærer en halvering i forhold til prisveksten i inneværende år, og forutsetter at strømprisen normaliseres neste år.

For UH sektoren, er ordningen med rasjonaliseringskutt (ABE) tatt bort, mens andre kutt har økt:

  • NIH fikk i budsjettet for 2022 1,1 mill. kr i ABE kutt . Dette er fjernet i budsjettet for 2023.
  • Kutt for forventet varig endring av reisevaner er for NIHs vedkommende økt fra 0,3 mill. kr. til 0,8 mill. kr.
  • Kutt/inndragning for å finansiere fellessatsinger i sektoren er for NIHs vedkommende økt fra 0,2 mill kr. til 1,3 mill kr.

NIH har også fått en nedjustering av studieplasser som medfører en reduksjon i bevilgningen på 1 mill. kr. Samlet sett får NIH dermed 3,1 mill. i kutt. Disse kuttene kompenseres av økninger i budsjettet:

  • Gode resultater innen utdanning gir 4,4 mill. kr. mer i økt resultatbevilgning
  • Det er i budsjettet lagt inn ytterligere 10 mill. kr. i kompensasjon for økte kostnader i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen til Statbygg (årlig husleiekostnad på 45 mill. kr.). Dette kommer i tillegg til de 20 mill. NIH fikk i kompensasjon i statsbudsjettet for 2022. 

Ovennevnte kutt og tillegg gir i sum et budsjett på 256 mill. kr., mot 238 mill. kr. i 2022.

Husleiekostnaden gjorde at NIH ikke fikk budsjettet for 2022 til å balansere. Tildelingen for 2023 gir bedre økonomiske forutsetninger, men det vil også for 2023 bli utfordrende å få budsjettet til å balansere. 

Regjeringens statsbudsjett for 2023 er stramt, noe som også gjelder for hele universitets- og høgskolesektoren.

Se forslag til statsbudsjett 2023 for universiteter og høgskoler