Nye mastergrader ved NIH

Tre nye mastergrader ved NIH starter opp høsten 2022.

To jenter som jogger sammen
Å ta en master på NIH er mer enn bare lesing. Det sosiale og aktive studentmiljøet får du med på kjøpet. / Foto: Emil Sollie, NIH

Dagens master i idrettsvitenskap blir erstattet av tre nye programmer: Master i idrettsmedisin, master i idrettsfysiologi og bevegelseslære og master i idrett og samfunnsvitenskap. Den siste med fem ulike studieretninger.

Trengte forandring

Arbeidet med revisjonen har pågått i flere år og har sin bakgrunn i at det i 2018-19 ble gjennomført en ekstern evaluering av vårt nåværende masterprogram. Evalueringskomiteen konkluderte med at det er flere områder med rom for forbedring. Blant annet ble det påpekt at master i idrettsvitenskap som har fem ulike studieretninger, fremsto mer som fem selvstendige program enn ett masterprogram med helhetlig overbygning.

Videre ble det påpekt at masterprogrammet var dårlig tilrettelagt for utveksling, og tilknytningen til arbeidslivet var svak. Det siste har også blitt reflektert i resultatene fra Studiebarometeret, der masterstudentene gjennom flere år har rapportert om lav arbeidslivsrelevans.  

Lærere, studenter og arbeidsliv med på råd

Arbeidet med masterrevisjonen har blitt gjennomført i arbeidsgrupper på instituttene, der vitenskapelig ansatte har jobbet sammen med studentrepresentanter og representanter fra arbeidslivet. Det siste har vært viktig fordi NIH er opptatt av å tilby studier som gjenspeiler den kompetansen arbeidslivet etterspør.

Arbeidsgruppene har utviklet nye program- og emneplaner. Representanter fra Studieavdelingen har også deltatt i arbeidet for å sikre ivaretakelse av nasjonale lover og forskrifter, NIHs kvalitetssikringssystem og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Representanter fra hver gruppe har jevnlig hatt møter med prorektor og studiesjef for å sørge for progresjon, synergi mellom gruppene og samarbeid på tvers av institutter.  

To studenter på laboratoriet
Masterprogrammet i Idrettsfysiologi og bevegelseslære er et vitenskapelig fordypningsstudium i idrettsfysiologi, -biomekanikk og -teknologi, der laboratoriearbeid hører med. / Foto: Emil Sollie, NIH

 

Hva inneholder de nye programmene?

Master i idrettsmedisin og master i idrettsfysiologi og bevegelseslære er naturvitenskapelige mastergrader.

I begge programmene vil studentene det første året få en grundig opplæring i idrettsvitenskapelig metode (felles for de to programmene). I tillegg til å få fordype seg i fysiologi, biomekanikk og anatomi (master i idrettsfysiologi og bevegelseslære) eller i fysisk aktivitet og helse (master i idrettsmedisin).

I andre semester er det mulig å velge mellom et par emner på tvers av de to programmene.

I andre studieår kan studentene velge å enten skrive en 30- eller en 60-studiepoengs masteroppgave. Dersom de velger en masteroppgave på 30 studiepoeng, kan de reise på utveksling eller ha et arbeidslivsrettet prosjektarbeid eller praksis/internship.

Ung jente puster i pustemaskin mens forsker ser på
Fysiologiske tester er en viktig del av flere ulike utdanninger på NIH. /Foto: Emil Sollie, NIH

 

Det tredje masterprogrammet – master i idrett og samfunnsvitenskap – har fem ulike studieretninger:

I første studieår får studentene en grundig innføring i både kvalitativ og kvantitativ metode (felles for alle studieretninger) og faglig fordypning som er knyttet til den studieretningen studenten er tatt opp på. I tillegg skal alle studentene i andre semester ha en prosjektoppgave i samarbeid med en bedrift, offentlig organ eller organisasjon.

Andre studieår velger studentene enten fordypningsemner, studieopphold ved et internasjonalt universitet eller praksis. For studentene som velger retningen sport management eller idrett og trenerrollen, er det obligatorisk med praksis - med mindre studentene velger et utenlandsopphold.

Master i idrett og samfunnsvitenskap avsluttes med skriving av en 30 studiepoengs masteroppgave det fjerde og siste semesteret.

Basketball gutter som er sammen med coachen sin
Fysisk aktivitet og idrettspsykologi henger tett sammen./ Ill.-foto

 

Hva nytt?

Alle de nye programmene et godt tilrettelagt for at studentene skal kunne studere ett semester ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. Det skjer enten i andre eller tredje semester. NIH har en strategisk målsetning om å øke antall studenter som reiser ut fordi utenlandsopphold er svært verdifullt for studentene.

I tillegg har de tre nye programmene en bedre kobling mellom teori og praksis. Alle NIHs masterstudenter får mulighet til å ha praksis, internship eller skrive en prosjektoppgave i samarbeid med en bedrift, offentlig organ eller organisasjon. Dermed får studentene mulighet til å bruke kompetansen de tilegner seg i løpet av masterprogrammet, ute i en bedrift.

Metodeundervisningen skilles med ulik undervisning for studenter som går en naturvitenskapelig retning og de som velger den samfunnsvitenskapelige retningen. Alle vil få en grundig innføring i både kvantitative og kvalitative metoder, men undervisningen vil være rettet mot programmet eller studieretningen.

En siste ting som er nytt er at studentene nå har muligheten til å skrive en mindre omfattende masteroppgave (30 studiepoeng) som gir flere valgmuligheter i studieprogrammet.

De tre nye masterprogrammene ble vedtatt av NIHs styre i oktober i 2021 og har oppstart studieåret 2022-23.  Det skal tas opp inntil 112 studenter.