Mats Hordvik tildeles status som merittert underviser ved NIH

NIH-styret tildelte 16. juni Mats Hordvik status som merittert underviser ved NIH. Han er den første på NIH som mottar denne statusen, etter en omfattende søknadsprosess og grundig bedømmelse av en ekstern sakkyndig komite.

Pressebilde av Mats
Mats Hordvik foto: NIH

Mats Hordvik er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier (50%) og ved NIHs læringssenter (50%). Han underviser i profesjonsfag, praktisk-pedagogiske fag, modellbasert praksis og universitetetspedagogikk. Han har en PhD fra 2018 med fokus på lærerutdanning, der han benyttet et praksisnært forskningsdesign til å studere sin egen profesjonelle utvikling som lærerutdanner, samt lærerstudenters relaterte læring.

—Det er en stor ære å motta denne utmerkelsen, og jeg er stolt over å være den første på NIH som blir tildelt status som merittert underviser. Det er gøy å få resultater når man jobber systematisk over tid, sier Hordvik.

Kontinuerlig forbedring av utdanningskulturen på NIH

Mats ønsker å brukes statusen som merittert underviser i sammenheng med arbeidet han gjør med kolleger på NIHs læringssenter (NIHLS) til å videreutvikle utdanningskvaliteten på NIH.

—Som med forskning, mener jeg det er viktig at vi forelesere/undervisere har en systematisk, kollegial og utviklingsorientert tilnærming til egen undervisning. På denne måten kan vi skape en god utdanningskultur på NIH hvor alle bidrar i det faglige fellesskapet.

Videre presiserer Hordvik at alle har sin stil/måte å undervise på. Likevel trekker han frem det han mener er det aller viktigste fokusområdet.

—Studentene bør alltid være i sentrum. Det er tross alt de vi er her for. Har du det fokuset, så er dette et godt utgangspunkt for å ha god kvalitet i undervisningen.

Prorektor ved NIH, Elin Kolle, er glad for at NIH har fått utnevnt sin første meritterte underviser og sender sine gratulasjoner til Mats.

—Utvikling av utdanning, undervisning og læringsmiljø står sentralt på NIH. Det er høye krav for å bli merittert underviser, og Mats fikk svært god bedømmelse på alle punkt. Han blir en viktig person som skal bidra til å fremme utdanningskvaliteten ved NIH, sier Kolle.

Kriterier for status som merittert underviser

1. Fokus på studentenes læring

 • Søkeren har tydelig fokus på studentenes læring i all sin undervisningsvirksomhet.
 • Søkeren skal vise et bevisst forhold til sammenhengen mellom valgt undervisningsform, læringsutbytte og vurderingsform.
 • Det skal være en tydelig og begrunnet sammenheng mellom søkerens grunnleggende oppfatninger om undervisningsvirksomhet og læring.
 • Søkeren skal kunne vise til gode relasjoner til studentene, og etterspør og reagerer konstruktivt og aktivt på tilbakemeldinger fra studentene.

2. En klar utvikling over tid

 • Søkeren har bevisst og systematisk tilstrebet å videreutvikle undervisningens form og innhold for å støtte opp under studentenes læring.
 • Søkeren har ideer og planer for fortsatt utviklingsarbeid og videreutvikling av sin egen undervisningskompetanse og praksis i fremtiden.

3. En forskende tilnærming

 • Søkeren planlegger, kartlegger, vurderer og modifiserer sin undervisningspraksis med henblikk på hva og hvordan en best støtter opp under studentenes læring.
 • Søkeren reflekterer over sin egen undervisningsvirksomhet i lys av universitetspedagogisk teori og fagdidaktisk kunnskap.
 • Søkeren driver FoU-basert utdanning, både i form av at det faglige innholdet er forankret i oppdatert og aktuell forskning i faget, at studentene tar i bruk elementer fra forskningsprosessen i sitt læringsarbeid, og at søkeren underbygger sin pedagogikk med henvisning til FoU-resultater.

4. En kollegial holdning og praksis

 • Søkeren deler erfaringer med andre og samhandler konstruktivt med studenter og kollegaer for å utvikle undervisningen og undervisningskvaliteten.
 • Søkeren samhandler med andre gjennom gjensidig erfaringsutveksling, for eksempel i diskusjoner, på konferanser og gjennom publikasjoner.
 • Søkeren bidrar til å oppfylle institusjonens strategiske mål for utdanningskvalitet.
 • Søkeren har initiert eller ledet studieplanarbeid, pedagogisk utviklingsarbeid, samarbeidsprosjekt eller forskningsprosjekt knyttet til selve utdanningen.
 • Søkere må være fast ansatt i hovedstilling ved NIH, og må i tillegg kunne dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse på nivå med gjeldende forskrift (200 timer), samt at søker oppfyller NIHs kriterier for utdanningsfaglig kompetanse for å kunne levere søknad til vurdering. Det skal være en karantenetid på to år før en eventuell ny søknad kan leveres til bedømming.

Dokumentasjon

Alle fire hovedkriterier med underpunkter må være oppfylt, og dokumentasjon må foreligge i form av en digital pedagogisk mappe.

Bedømming

Bedømming av søknaden skal gjennomføres av en komite som består av to eksterne sakkyndige med erfaring fra liknende bedømminger, en intern representant tilknyttet NIHs læringssenter (NIHLS) og en studentrepresentant. Bedømmingen skjer etter gjennomgang av søknad, dokumentasjon og intervju med søker.

Belønning

Den meritterte underviser skal belønnes med et individuelt permanent lønnsopprykk på 50 000 kroner. Fagseksjonen den meritterte underviseren er tilknyttet skal motta et engangsbeløp på 50000,- kroner som skal benyttes til undervisningsutviklende tiltak.