Fysisk aktivitet på jobb teller også

Det er ikke slitet som gjør at fiskere og bygningsarbeidere lever kortere enn kontorfolk. Om alt annet var likt, ville folk i fysiske jobber levd lengst. Det kan få betydning for WHOs anbefalinger.

Fisker i Lofoten
Fiskere, bønder og bygningsarbeidere har arbeid som ofte er fysisk krevende, men all den fysiske aktiviteten kan være positiv. Foto: Shutterstock

Hvorfor? Svaret, som Norges idrettshøgskole (NIH) og Folkehelseinstituttet (FHI) har jobbet seg frem til, publisert i det medisinske fagtidsskriftet Lancet Public Health nylig.

Knut Eirik Dalene portrett
Knut Eirik Dalene er postdoktor ved Institutt for idrettsmedisinske fag på NIH. Foto: NIH
Ulf Ekelund portrett
Ulf Ekelund er professor ved Institutt for idrettsmedisinske fag på NIH. Foto: NIH

Lever kortere i tunge jobber

Det er slett ikke så opplagt: Fysisk aktivitet på fritiden gir som kjent bedre helse, men mye har tydet på at det finnes et "fysisk aktivitetsparadoks" på jobb: At fysisk krevende yrker innebærer økt dødsrisiko, spesielt med hyppigere hjertekarsykdommer hos menn.

Dette har slått ut i kortere levealder for folk i typisk fysiske yrker, eksempelvis fiskere og bygningsarbeidere. I snitt lever de litt kortere enn folk kontorjobber.

Men den nye studien viser at det ikke er slitet som forkorter livet, slik enkelte har trodd, men en rekke såkalte sosioøkonomiske faktorer, som utdanningsnivå, inntekt, røyking, fritidsaktiviteter og liknende.

Komplisert

– Flere studier det siste tiåret har antydet at moderat til høyt fysisk aktivitetsnivå på jobb øker risikoen for å dø tidlig, men det er altså mer komplisert enn som så, sier Knut Eirik Dalene, postdoktor ved NIH og en av dem som står bak studien.

– Når man sammenlikner mennesker i ulike yrker, spiller svært mange faktorer inn, og vi vet at flere av disse påvirker dødeligheten.

Han sier det har vært vanskelig å finne en klar årsak-virkning-sammenheng mellom fysisk aktivitet i jobb og risikoen for en tidlig død. I enkle analyser så det ut til at menn i stillesittende yrker kunne forvente å leve lenger enn menn med moderat til høyt fysisk aktivitetsnivå i jobben.

Yrkes-aktivitet hjelper

– Men: Når vi justerte for «alt» utenom den fysiske aktiviteten – altså slikt som utdanningsnivå, inntekt, røyking, fritidsaktiviteter og liknende – snudde det bildet på hodet, sier Dalene.

Med andre ord: Om man tar høyde for en rekke faktorer som påvirker sammenhengen mellom nettopp fysisk aktivitet i jobb og levetid, viser det seg at de mest «yrkes-aktive» mennene kan forvente å leve opptil 1,7 år lenger enn menn i stillesittende yrker.

Bygningsarbeidere ved Tromsø
Bygningsarbeidere - her nær Tromsø - utsettes ofte for store fysiske belastninger, men all aktiviteten hjelper dem også helsemessig. Foto: Shutterstock

 

De «yrkes-aktive» er da menn i yrker med mye gåing, løfting eller generelt tungt fysisk arbeid. Og det er bare hos menn, ikke hos kvinner, at de har funnet en slik sammenheng.

  • – Hvorfor ble ikke sammenhengen påvist hos kvinner, tror du?
    Les mer i Sprek/ Aftenposten blant annet om kvinner med turnusjobber som kan påvirke helsen negativt.

I studien har forskerne satt sammen data som omfatter nesten 440 000 norske menn og kvinner, data som også inkluderer slike nøkkelfaktorer. Deltakerne i studien ble fulgt over en lang periode, i gjennomsnitt 28 år, hvor det ble registrert over 74 000 dødsfall.

Kan påvirke helseråd

– Dette tyder på at all fysisk aktivitet kan være gunstig for å redusere risikoen for en tidlig død, og det gjelder uansett om aktiviteten skjer i jobb eller på fritiden.

Det sier seniorforfatter og professor Ulf Ekelund ved NIH og FHI.

Han sier at de nye retningslinjene for fysisk aktivitet som WHO kom med i 2020 ikke kunne vurdere betydningen av yrkes-aktivitet. – De manglet rett og slett klare data, sier Ekelund, som selv var med i WHO-gruppen som utarbeidet de nye anbefalingene. – Disse nye resultatene kan få betydning for hva WHO vil anbefale neste gang, av fysisk aktivitet for å ivareta folkehelsen.

Han legger til at selv om studien bare konkluderer når det gjelder menn, viser en rekke andre studier at all fysisk aktivitet er positivt, også for kvinner.

Hjemmekontor med utsikt gjennom vindu
At folk i fysisk krevende arbeid dør tidligere enn kontorarbeidere, skyldes andre forhold enn den fysiske aktiviteten – som faktisk ser ut til å være positiv for hvor lenge de lever. Foto: Shutterstock

 

Sosioøkonomiske faktorer avgjør

Samtidig har altså tidligere studier vist at menn i fysisk aktive jobber døde tidligere enn de med mer stillesittende yrker.

– Men det skyldes neppe nivået av fysisk jobbaktivitet, men manglende justering for såkalte konfunderende eller bakenforliggende faktorer, som sosioøkonomisk status og livsstilsfaktorer, forklarer Dalene – slik som nevnt over.

De mener det vil være viktig med ytterligere studier av hvilke helsemessige virkninger ulike kombinasjoner av fysisk aktivitet i jobb og fritid har. – Det kan for eksempel godt tenkes at typen jobb man har kan spille inn på hvilke fysiske fritidsaktiviteter som er mest helsebringende.

Bonde med sauer i enga
Fysisk krevende jobber byr også på andre typer opplevelser enn livet bak en kontorpult. Bonde med sauer utenfor Bergen. Foto: Shutterstock