Idrett og bærekraft - nytt digitalt studietilbud

Til høsten kan du sitte hvor som helst i verden og ta det nye studieemnet idrett og bærekraft ved Norges idrettshøgskole. Regjeringen støtter tiltaket med halvannen million kroner.

En dame jobber på PC-en sin.
Den nye digitale studieemnet idrett og bærekraft lanseres både på norsk og engelsk, og er et tilbud til de som ønsker innsikt i hvordan bærekraft er relevant for idrett på individ- og organisasjonsnivå. Foto: Shutterstock.

NIH innfrir kravet til regjeringen

Som et ledd i regjeringens ambisjon om desentraliserte og fleksible utdanningstilbud, har regjeringen bevilget 139 millioner kroner til universiteter og høyskoler for å utvikle studietilbud som muliggjør for enda flere å ta utdanning, uavhengig av hvor de bor eller hva slags livssituasjon de er i. NIH har mottatt 1.5 millioner kroner for å utvikle det digitale studieemnet idrett og bærekraft

Rektor Lars Tore Ronglan forteller:

— For det første er dette emnet relevant for studenter som på et senere tidspunkt skal ut i arbeidslivet. Bærekraft er noe alle arbeidstakere vil måtte forholde seg til i årene som kommer. Samtidig er det et tilbud til alle som jobber eller har tillitsverv i idrettsorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner, og som ønsker faglig påfyll.  Livslang læring er viktig i sektoren – og det er viktig for oss. Sist, men ikke minst vil det nye studieemnet styrke vår kompetanse innen nettstudier som vi ser blir et viktig supplement i studieporteføljen vår.

Hanstad er professor ved NIH og emneansvarlig for det digitale studieemnet idrett og bærekraft.

Ronglan forteller at bærekraft har en sentral plass i NIHs strategiske plan for den neste fireårsperioden. Både administrativ og faglig side skal jobbe for at NIH blir en bærekraftig institusjon. Tilbudet til studentene passer derfor som hånd i hanske.

Emnet tilpasses andre utdanningsinstitusjoner

Som et ledd i en bærekraftig tankegang, deler NIH studieemnet med andre høgskoler. Etter at det er ferdig produsert på høgskolens interne læringsplattform kopieres det og tilpasses til studenter ved Høgskolen i Innlandet og Høgskolen i Molde. Disse får da fullt eierskap til emnet.

Oppsettet for det nye studieemnet følger samme mal som Idrettens lederskap, et emne der nærmere 180 studenter denne våren fullførte eksamen. Studentene er lokalisert både i Norge, Asia, Afrika og sentrale deler av Europa.

Positiv evaluering

— En nylig gjennomført evaluering av emnet viser at studentene er veldig fornøyde med både det faglige nivået og selve oppbygningen med modulbasert læring. Og ikke minst - de ønsker flere slike tilbud. Det imøtekommer vi nå, sier studiesjef Anja Veum.

Faglig ansvarlig for nettstudiene, Dag Vidar Hanstad, supplerer: - Det er gledelig at et stort flertall av studentene er så fornøyd. De rapporterer om at refleksjoner og arbeidskrav har bidratt til faglig utvikling og at eksamen tar for seg det emnet faktisk handler om. Deltidsstudentene mener i tillegg at emnet har høy grad av arbeidslivsrelevans. Det er noe vi tar med oss videre i planleggingen av emnet idrett og bærekraft.

Med seg på laget for å følge opp studentene i det nye digitale studieemnet får han god hjelp av flere kolleger ved institutt for idrett og samfunnsvitenskap.

Sport and sustainability

Parallelt med at emnet idrett og bærekraft foreligger på norsk, bygger høgskolen opp et tilsvarende emne på engelsk, med nærmest identisk innhold, Sport and sustainability. Emneansvarlig, Anna-Maria Strittmatter, forteller: — Studieemnet idrett og bærekraft er det foreløpig ikke så mange utdanningsinstitusjoner som tilbyr internasjonalt. Når det gjelder Sport and sustainability  er dette et emne som både studenter og ansatte i idretten kan ta uavhengig av hvor i verden de bor. Her er det et stor potensial når det gjelder antall studenter. Kjernen i målgruppen er imidlertid internasjonalt innreisende studenter. 

Registrering

Fulltidsstudenter ved NIH registrerer seg når de bekrefter sin utdanningsplan til høsten.

For alle andre er søknadsperioden innskrenket til perioden 15. juli – 1. august. Alle digitale emner kjøres både høst og vår i studieåret 2021-22.

Les mer om idrett og bærekraft og andre digitale emner på NIHs hjemmeside.

Informasjonsfilmer

Informasjon om emnet finnes på norsk og engelsk . Se også eksempel på et av mange filmatiserte caser om bærekraft.