Sakkyndig komité fra NOKUT godkjenner hele NIHs drift

—En anerkjennelse av systematisk og grundig arbeid

Hovedinngang til NIH med sol og blomster
Kvalitetskulturen på NIH vurderes som sterk i følge NOKUT. Foto: NIH

Det sier NOKUT i sin rapport om høgskolens systematiske kvalitetsarbeid.

Den sakkyndige komitéen konkluderer med at NIH oppfyller alle lov- og forskriftskrav til systematisk kvalitetsarbeid. Dessuten konkluderer komitéen med at «NIH har funnet en god balanse mellom det formelle og det uformelle kvalitetsarbeidet, og at denne balansen er hensiktsmessig med tanke på høgskolens størrelse og studenttall.» Kvalitetskulturen på NIH vurderes som sterk.

For NIH innebærer kvalitetsarbeid å kontinuerlig og systematisk samle informasjon og lytte til alle som er tilknyttet våre utdanninger. Slik kan vi forbedre det gode, rette opp avvik og svare til forventningene våre studenter og omverden har til våre utdanninger. Kunnskapsgrunnlaget skal være oppdatert og etterrettelig, og tiltak må kunne dokumenteres.

—At komitéen innstiller på at kvalitetssystemet ved NIH tilfredsstiller alle krav i lover og forskrifter er vi veldig fornøyd med. Utover det er vi utrolig stolt av at komitéen berømmer oss for en kultur for kvalitet som jeg vet sitter i veggene her på høgskolen, sier prorektor Elin Kolle.

NIH deltok i pilotprosjektet for ny tilsynsmodell i 2017. På første forsøk strøk høgskolen, noe som satte i gang omfattende endringer i kvalitetssikringssystemene. Med alle ansatte og studentene på laget har kvalitetsarbeidet blitt styrket. NIH trakk god lærdom fra den gangen og iverksatte tiltak som har styrket kvalitetsarbeidet og kommet studiekvaliteten til gode.

—Det føles godt å få denne anerkjennelsen av det systematiske og grundige arbeidet som ble gjort i kjølvannet av det forrige tilsynet. Her skal både ansatte og studenter ha skryt for sine bidrag.

Tilsynskomitéen kommer i rapporten med forslag som vil ytterligere forbedre prosessene, rutinene og medvirkning i kvalitetsarbeidet. Leder for studieavdelingen, Anja Rynning Veum, mener rapporten er til nytte for NIH.

—Et NOKUT tilsyn er ikke bare en godkjenning, men også en læringsprosess. Det vil alltid være rom for forbedring og komitéens innspill gir gode bidrag og holder oss skjerpet.