Studentombudet : En uavhengig bistandsperson for deg som er student

Gjennom studieløpet kan man møte på ulike hindringer. Da er det greit å vite at det finnes en gratis, juridisk tjeneste å søke råd og hjelp hos.

Fem smilende studenter av ulike bakgrunn
Lurer du på noe? Studentombudet er et lavterskel tilbud og alle henvendelser behandles konfidensielt. Foto: Shutterstock

Studentombudets oppgave er å påse at studenters rettigheter ivaretas. Studentombudet har taushetsplikt, og er en uavhengig og nøytral part som søker å løse saker på lavest mulig nivå. 

Kjenn dine rettigheter

Som student har du både rettigheter og plikter knyttet til dine studier. Disse reguleres en rekke steder i lovgivningen, og kan være vanskelige å finne frem til. Det Studentombudet kan gjøre er å gi innsikt i dine rettigheter og plikter som student ved NIH.

Studentombudet kan hjelpe deg i de fleste saker knyttet til studiesituasjonen din – for eksempel: gjennomføring og sensur av eksamen, mistanke om fusk, tilrettelegging, fravær og skikkethetsvurdering, samt undersøke om saken din blir riktig behandlet.

Studentombudet kan dessuten delta som en nøytral part i møter mellom deg som student og NIH, eller mellom deg og medstudenter. Studentombudet kan også hjelpe deg hvis du skal sende en søknad eller klage, ved å gi tilbakemelding på utkast, og veilede deg i det relevante regelverket.

Hvis du vurderer å melde fra om kritikkverdige forhold, kan Studentombudet veilede deg om hva det innebærer dersom du velger å si fra om, for eksempel trakassering, mobbing eller brudd på sikkerhetsrutiner. Ønsker du å varsle anonymt, kan Studentombudet bistå der det er mulig.

Trenger du råd eller veiledning i saker knyttet til dine studier?

Portrett av Anela
Anela Ferati, jurist ved Studentombudet. Foto: UiO

Studentombudet er et lavterskel tilbud, og det er helt uforpliktende å ta kontakt. Ingen sak er for liten eller stor, og alle henvendelser behandles konfidensielt.

Juridisk hjelp

Portrett av Gustavsen
Pål Gustavsen, jurist ved Studentombudet. Foto: UiO

Studentombudet består av ombudene Anela Ferati og Pål Gustavsen. De er begge jurister. De synes det er gøy å jobbe som studentombud fordi de kommer tett på studenter i jobben, og får muligheten til å hjelpe. Dessuten har de 5 kg drops på kontoret som de gjør sitt beste for å fortære – kom gjerne innom for en prat og hjelp dem med det!

Veien videre

Du finner mer informasjon om studentombudstjenesten, maler du kan bruke til å sende søknad eller klage, og en egen ressursside med forklaringer og lenker til aktuelt lovverk, på www.studentombudet.no.

 

Studentombudet ønsker deg lykke til med studiene!

 

Fakta om Studentombudet

«Studentombudet skal gi studenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon. Studentombudet kan ikke instrueres i sitt virke. Studentombudet har taushetsplikt.»  

Universitets- og høyskoleloven § 4-17 (2)

  • Fra august 2019 ble studentombud lovpålagt. Etter Universitets- og høyskoleloven § 4-17 skal alle studenter som går på et universitet eller en høyskole ha krav på å kunne henvende seg til et studentombud. Det er utdanningsinstitusjonens styre som skal sørge for at denne retten ivaretas. 
  • Ombudet skal være uavhengig av både institusjonen og studentene. Studentombudet kan derfor verken fatte vedtak i enkeltsaker eller instrueres av institusjonen. Studentombudet skal bidra til at saker kan løses nærest der de oppstår; dvs. på lavest mulig nivå i organisasjonen.
  • NIH har hatt studentombud siden 2019, og har dette mandatet (pdf). 
  • NIH har felles studentombud med flere andre høgskoler. Studentombudet er lokalisert på Universitetet i Oslo (UiO).

 

Logo for Studentombudet