Gir NIH bedre karakter i koronaåret

NIH-studentene er mer fornøyd med det meste, sammenliknet med studenter ellers. På alt fra faglig utbytte til trivsel gir de NIH bedre karakter enn landsgjennomsnittet – men heller ikke på NIH har alt gått glatt under koronapandemien.

Studenter på gresset utenfor NIH
Studentene på NIH gir skolen sin bedre karakterer i årets studiebarometer enn norske studenter i gjennomsnitt. Arkivfoto; Emil Sollie, NIH

Studiebarometer-alle-spm-2020-Norges-idrettshogskole-2020-18-12-20.pdfDet viser det siste «studiebarometeret», som ble offentliggjort i dag. Barometeret for 2020 går også dypt inn i situasjonen koronaepidemien har medført.

Elin Kolle portrett
Elin Kolle, prorektor på Norges idrettshøgskole. Foto: NIH

NIH klatrer på nesten alle punkter i 2020-undersøkelsen og ligger også over det nasjonale gjennomsnittet på de aller fleste områder.

Lager god nettundervisning

Tross den krevende situasjonen med nedstengt campus siden våren 2020, er studentene rimelig godt fornøyd med måten underviserne har klart å tilrettelegge den nettbaserte undervisningen på. På en 5-trinns skala gir de NIH 3,4 som er 0,4 poeng over landsgjennomsnittet. Bare 1 av 6 studenter sa de var helt eller delvis uenig i at "Underviserne lagde gode opplegg for nettbasert undervisning".

– Selv om vi hører mye negativt om digital undervisning og læreres manglende digitale kompetanse, tyder tallene på at vi har gjort en god jobb på undervisningsfronten under koronaen, sier Elin Kolle. – Likevel er bruk av digitale verktøy et område vi jobber aktivt for å forbedre oss ytterligere på.

  • Studiebarometeret er en årlig spørreundersøkelse om studiekvalitet.
  • Den gjennomføres hver høst og dekker nesten alle norske universitet og høgskoler, med omtrent 1800 studieprogrammer.
  • 30 000 2.-års bachelor- og masterstudenter har svart.
  • Resultatene kommer som en karakter på skalaen 1-5.

Savner campus – med studenter

Læringsmiljøet er det punktet NIH normalt skårer svært godt på; så også denne gangen, med en skåre på 4,5.

– Derfor er det ikke overraskende at to av tre studenter oppga at de savnet det sosiale læringsmiljøet under koronanedstengningen.

Samtidig gir studentene i gjennomsnitt 4,3 av 5 til påstanden «Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på».

Dette forteller litt om den overordnede tilfredsheten blant studentene. I 2019 ga de NIH 4,0, altså 0,3 poeng lavere – det samme som landsgjennomsnittet på 4,0.

Leser mer

Undersøkelsen forteller også at NIH-studentene midt oppi denne vanskelige situasjonen bruker mer tid på studiene. Tidligere undersøkelser har det vist at studenter på idrettsrelaterte studier bruker mindre tid på studiene enn andre, men i koronaåret 2020 har dette altså jevnet seg litt ut. NIH-studentene brukte fire timer mer i uka på studier i 2020 enn året før. Gjennomsnittstudenten i Norge bruker 33,9 timer, NIH-studenten bruker 31,2.

– Dette er en gledelig utvikling, slår Elin Kolle fast.

Alt tyngre under koronaen

Når det kommer til det faktiske læringsutbyttet, opplever studentene også på NIH at det har blitt mindre siden nedstengningen 12. mars i fjor. Likevel er denne nedgangen litt mindre hos NIH-studentene enn hos studenter ellers, landet sett under ett. På landsbasis siter sju av ti at det faglige utbyttet har b litt dårligere, på NIH gjelder dette seks av ti.

– Vi skulle veldig gjerne hatt studentene tilbake på campus, prorektoren.

På NIH er det studentene på henholdsvis bachelor i friluftsliv og master i fysioterapi som er aller mest fornøyd jevnt over.

Formålet med Studiebarometeret er å bedre kvaliteten på høyere utdanning i Norge – ut fra hvordan studentene selv opplever dette. Undersøkelsen gjøres hvert år av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Også svarprosenten på NIH var godt over landsgjennomsnittet.