Statsbudsjettet: Skuffet over manglende bevilgning

Det betyr at NIH må drive stramt også gjennom 2021.

Norsk flagg, sedler og mynter
Illustrasjon: Shutterstock/NIH

– NIH får ingen ting i statsbudsjettet til å dekke ekstrakostnadene vi fikk da vi rehabiliterte høgskolen; klart vi er skuffet over dette, sier NIH-direktør Lise Sofie Woie.

– Statsbudsjettet betyr også at vi må drive stramt også gjennom 2021, sier hun. Etter rehabiliteringen i 2016-2018 satt NIH igjen med en ekstraregning på 18 millioner kroner.

Ellers beskriver hun budsjett som forventet. Det gjelder også en positiv side, der NIH får penger til å videreføre de 20 nye studieplassene på faglærerutdanningen fra i år. – Det var for så vidt ikke noen selvfølge og både vi og studentene våre vil ha glede av.

Må knipe inn

I rene tall øker NIH-budsjettet for 2021 med knapt 8 millioner kroner i forhold til fjorårets budsjett, med en bevilgning på 221,5 mill. kroner for neste år. 

6,8 millioner av dette veier opp for lønns- og prisstigningen på 3,2 pst. Deretter er midlene kuttet med vel én million kroner (0,5 pst) som følge av «avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen». Resultatbasert ramme går dermed ned med 1,1 mill. kroner. 

De «ekstra» midlene til midlertidige, nye studieplasser innen faglærerutdanningen er på 1,8 mill. kroner. Det er også bevilget midler til en ny rekrutteringsstilling knyttet til dette fagområdet.

En liten andel av NIHs budsjett skal for øvrig overføres til Høgskolen på Vestlandet, Campus Sogndal, i forbindelse med et samarbeid om masterutdanning.

Nasjonale milliarder

Samlet sett foreslår regjeringen å bruke 40,75 mrd. kroner til universiteter og høgskoler i 2021. Det foreslås en tildeling på 221,5 mill. kroner til NIH for 2021, mot 213,7 mill. kroner i 2020. I forslaget ligger det helårsvirkning av tildelte nye studieplasser og rekrutteringsstilling, i tillegg til prisjustering og effektiviseringskutt. Det er ikke foreslått midler til dekning av den økonomiske belastningen som rehabiliteringen har vært for NIH. 

Generelt om budsjettet for universitets- og høgskolesektoren

2,5 mrd. kroner til utdanning og kompetanse

Foreslår bevilget til helt konkrete tiltak som betyr mye for folk som står utenfor arbeidslivet eller som trenger litt mer utdanning. Pengene skal blant annet brukes til at enda flere permitterte kan få fullføre videregående, at flere kan få fagbrev mens de er i jobb, at enda flere nye studenter kan starte på ei utdanning neste høst og at flere kan få tilgang på utdanning uavhengig av hvor de bur eller hvilken livssituasjon de er i, sier Henrik Asheim (H), arbeids-, sosial-, forskings- og høyere utdanningsminister.

Styrker Norge som forskningsnasjon

I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å sette av 40,9 mrd. kroner til forskning og utvikling. Dette er en økning på ca 2 mrd. kroner fra i fjor. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning følges opp med til sammen 959 mill. kroner. For 2021 foreslås det en økning på 340 mill. kroner fordelt slik: FoU for fornying og omstilling i næringslivet 195 mill. kroner, teknoløft 45,5 mill. kroner og kvalitet i høyere utdanning 97 mill. kroner. Det foreslås å bruke 827 mill. kroner for å delta i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

Regjeringen vil gjennomgå opptakssystemet til høgskoler og universitet

For å komme inn på drømmestudiet må mange ta opp fag eller vente i flere år før de kan begynne å studere fordi dagens opptakssystem bidrar til et veldig høyt karaktersnitt på de mest populære studiene. Derfor vil regjeringen sette ned et utvalg som skal se på hele opptakssystemet og om det kan forbedres.

Regjeringen foreslår en rekke tiltak for studentene.

Det foreslås å styrke velferdstilbudet for studentene gjennom 20 mill. kroner ekstra til studentsamskipnadene. Det foreslås videre å endre åtteårsregelen i Lånekassen slik at personer som tar utdanning på deltid, kan få støtte til å ta like mye utdanning som studenter som studerer på heltid. Regjeringen foreslår å gi tilskudd til 1 650 nye studentboliger i 2021. Vi reduserer antallet planlagte studentboliger noe fordi tallet på søknader til nye studentboliger har gått ned de siste tre årene.

Det resultatbaserte finansieringssystemet

Den resultatbaserte tildelingen til sektoren øker med 188,7 mill. kroner som følge av bedre resultater på indikatorene i finansieringssystemet. Opptakskapasiteten for studieplasser ble økt i revidert nasjonalbudsjett 2020 og er i 2021 økt med 753,4 mill. kroner. Midlertidige rekrutteringsstillinger økes totalt med 221,7 mill. kroner.  Nye studieplasser til 5. året av grunnskolelærerutdanningen økes med 89 mill. kroner. Trekket i forbindelse med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen er på 0,5 pst og utgjør til sammen 192,9 mill. kroner. Prisstigningen kompenseres totalt sett med 1 223 mill. kroner for UH sektoren.