Et stramt budsjett for NIH

Tildelingen i statsbudsjettet 2020 gjør at NIH også neste år må ha stram styring av ressursbruk.

Konseptbilde med norsk flagg, sedler, mynter og budsett ark
Illustrasjon: Shutterstock

Samlet sett foreslår regjeringen å bevilge 38,6 mrd. kroner til høyere utdanning og forskning i 2020. I dette ligger en reell økning i bevilgningene til forskning og høyere utdanning med 585 mill. kroner  for å følge opp Meld. St. 4 (2018-2019) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028.

I den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning ble det varslet at regjeringen ville bruke 1,5 milliarder kroner på tre nye opptrappingsplaner over de fire neste årene.

315 mill. kroner av økningen på 585 mill. kroner i 2020 budsjettet er til opptrappingsplanene: Teknologiløftet, FoU for fornyelse og omstilling i næringslivet og Kvalitet i høyere utdanning. I statsbudsjettet for 2019 ble det bevilget 481 mill. kroner for å følge opp disse planene.

Samlet skal satsingene innenfor de tre opptrappingsplanene være:

  • 800 millioner kroner til et teknologiløft
  • 450 millioner kroner til forskning og utvikling for fornyelse og omstilling i næringslivet
  •  250 millioner kroner til kvalitet i høyere utdanning
     

De fem langsiktige prioriteringene er:

  • Hav
  • Klima, miljø og miljøvennlig energi
  • Fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester
  •  Muliggjørende og industrielle teknologier
  • Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden

For studentene

11 måneders studiestøtte fullføres ved at støtten utvides med en uke f.o.m. 2020. I 2020 skal det videre gjennomføres en levekårsundersøkelse for studentene. Regjeringen planlegger å gi tilsagn om 2 500 nye studentboliger i 2020, og det opprettes ca. 250 nye studieplasser.

Det resultatbaserte finansieringssystemet

Den resultatbaserte tildelingen til sektoren øker med 203,7 mill. kroner som følge av bedre resultater på indikatorene i finansieringssystemet. Trekket i forbindelse med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen er på 0,5 pst og utgjør til sammen 186,1 mill. kroner.

NIHs budsjett i 2020

NIH-budsjettet for 2020 er omtrent på nivå med fjorårets budsjett, med en bevilgning på 213,7 mill. kroner i 2020 mot 208,3 mill. kroner i 2019.

Budsjettet er økt med 6,6 mill. kroner for lønns- og prisstigning (3,2 pst), og kuttet med vel 1 mill. kroner (0,5 pst) som følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Endringen i resultatbasert ramme er i sum negativ med 150 000 kroner.

En andel på ca. 2,2 mill. kroner av NIHs budsjett skal videreformidles til Høgskolen på Vestlandet, campus Sogndal, i forbindelse med et samarbeid om masterutdanning.

Tildelingen i statsbudsjettet gjør at NIH også i 2020 må ha stram styring av ressursbruk.