Hvordan forhindre vold og misbruk i idretten?

Hvordan kan man forhindre at idrettsutøvere blir utsatt for vold og seksuelt misbruk i idretten?

Ungdom spiller løkkefotball i Zambia
Mange jobber for å gjøre idretten til en så trygg arena som mulig for unge zambiere. Foto: Gerd Marie Solstad

Det var ett av spørsmålene Gerd Marie Solstad gjerne ville ha svar på i forbindelse med sin doktorgrad i idrettsvitenskap. Hun har undersøkt mulighetene og begrensningene som ligger i såkalt «safeguarding» i zambisk idrett.

Safeguarding = sikringstiltak

Tiltak som skal ivareta idrettsutøvere og hindre at de blir utsatt for misbruk og vold i idrettssammenheng.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i flere år arbeidet aktivt med safeguarding i zambisk idrett.

  • Gerd Marie Solstad disputerte for doktoravhandlingen sin" Safe sport for all? Exploring safety and safeguarding in Zambian sport" ved seksjon for kultur og samfunn på Norges idrettshøgskole (NIH) i mars 2019.

Idretten «trygg»

Gerd Marie Solstad har intervjuet både zambiske idrettsutøvere, -trenere og -ledere. Hun har vært med inn i miljøet, på treninger og kamper i ulike lagidretter, og hun har fått kontakt med folk som er engasjert i safeguarding.

– Både ledere, trenere og utøvere anser idretten som trygg sammenliknet med andre arenaer. Likevel er de kritiske til enkelte sider av idretten, sier Solstad og nevner aggressiv treneradferd, usunne utøveridealer og muligheten for at folk i høyere posisjoner utnytter utøvere.

Gerd Marie Solstad portrett
Gerd Marie Solstad Foto: NIH
  • Gerd Marie Solstad ble interessert i det sørlige Afrika da hun jobbet for Idrettsfredskorpset i Zimbabwe (2010-2012). Både der og i nabolandet Zambia har Norges idrettsforbund (NIF) arbeidet med å styrke den organiserte idretten.

Sex som byttemiddel

En praksis kalt «transaksjonssex» var blant problemene hun har skrevet om: Det går ut på at særlig unge kvinner fra dårlige kår bytter seksuelle tjenester mot goder de ellers ikke har tilgang til. I idrettssammenheng kan det være å sikre seg en bedre eller fast posisjon på laget, få sportsutstyr de trenger eller noe annet.

Dette ble omtalt som et generelt problem, men som også fantes i idretten.

Dette ble omtalt som et generelt problem, men som også fantes i idretten.

– Praksisen illustrerer hvordan trygghet og safeguarding i idretten henger sammen med forhold også utenom idretten: Særlig fattigdom og sosioøkonomisk ulikhet spiller inn, sier Gerd Marie Solstad.

Tross dette påpeker mange hvordan det sosiale nettverket i nettopp idretten kan skape trygghet.

– Intervjuene jeg gjorde viste hvordan eldre utøvere forsøker å hjelpe unge lagvenninner. De støttet dem på ulike måter for å synliggjøre trygge alternativer og livsvalg - og lede dem vekk fra transaksjonssex.

Vanskelig å si ifra

Samtidig er det vanskelig for dem som har blitt utsatt for misbruk å si ifra.

Fotball Zambia solnedgang

– Utøverne i min studie assosierte rapportering med en fare for straff, for ikke å bli trodd, ryktespredning og utestengning fra en sosial arena de beskrev som viktig for dem. I tillegg gjør utøvernes begrensede makt overfor trenere og ledere at det blir svært vanskelig for dem å melde ifra, forteller Solstad.

– Så lenge det oppleves som så vanskelig å si fra innad i organisasjonen, kan man ikke belage seg bare på dette for å avdekke misbruk, sier hun. – Usikkerheten rundt rapportering er én svært god grunn til å fokusere på den preventive siden ved safeguarding i idretten.

Muligheter

Det store spørsmålet er hvordan man kan få slutt på misbruk i idretten. Den safeguardingen som allerede skjer i zambisk idrett, er positiv og viktig, men Solstad peker på en rekke utfordringer. Begrensede ressurser til safeguarding, men også til ordinær idrettsdrift, utstyr og fasiliteter i idrettsforeningene, er eksempler på dette.

Likevel mener hun at utviklingen går i riktig retning.

– Med innføring av safeguarding, og den støtten det ser ut til å motta fra ledelsen generelt, er det godt håp om å skape økt kritisk bevissthet rundt vold og misbruk i idretten. Det utgjør et viktig steg i riktig retning, for en tryggere idrett.

 


Gerd Marie Solstad disputerte for avhandlingen "Safe sport for all? Exploring safety and Safeguarding in Zambian Sport"Norges idrettshøgskole 7. mars.