Statsbudsjettet 2019: et bedre budsjett for NIH

Regjeringen vil satse på teknologi, fornye og omstille næringslivet, og heve kvaliteten i høyere utdanning. Det preger også Kunnskapsdepartementet sitt budsjett.

Norsk hundrekroner sedler
Et løft for NIH Foto: Wikimedia Commons

I den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, varsles det at regjeringen vil bruke 1,5 milliarder kroner på følgende tre nye opptrappingsplaner over neste fireårsperiode:

  1. 800 millioner kroner til et teknologiløft.
  2. 450 millioner kroner til forskning og utvikling for fornyelse og omstilling i næringslivet.
  3. 250 millioner kroner til kvalitet i høyere utdanning.

Samtidig gjøres det justeringer i de langsiktige prioriteringene:

  • Hav
  • Klima, miljø og miljøvennlig energi
  • Fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester
  • Muliggjørende og industrielle teknologier
  • Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden

— Forskning og utvikling må stå sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn. Vi må ha kunnskap for å kunne gjøre de riktige valgene slik at vi kan opprettholde vår velstand og velferd, ta vare på en klode som er i ferd med å bli overbelastet og verne om sentrale verdier som frihet og demokrati. Det er det som ligger bak den reviderte langtidsplanen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Den resultatbaserte tildelingen til sektoren øker med 299 mill. kroner. Trekket i forbindelse med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen økes med 179 mill. kroner.

NIHs budsjett i 2019

2018-budsjettet har vært svært utfordrende. Budsjettet for 2019 øker med 4,5 % og gir et større handlingsrom for NIH. Det blir likevel utfordrende å realisere alle prosjekter og behov som skal dekkes gjennom drifts- og investeringsbudsjettet. Til tross for totalrehabilitering de siste årene, har NIH fortsatt mye nødvendig vedlikeholds- og rehabiliteringsbehov i vår store bygningsmasse. Det er også behov for å investere i digitalisering og effektivisering, i tillegg til nytt vitenskapelig utstyr. 

Budsjettøkningen skyldes i hovedsak to forhold: Bedre uttelling i resultatbasert tildeling og økning i basistildeling som kompenserer for effektiviserings- og digitaliseringskuttet. 

Økning i resultatbasert uttelling er tilsammen 3,4 mill. kroner. 

Antallet avlagte doktorgrader var 12 i 2017 mot 10 i 2016 som lå til grunn for uttellingen i 2018. Dette er tall som erfaringsvis svinger mellom årene og gir en økning på 853 000 kroner i 2019.

Samlet sett økes NIHs bevilgning fra 199,2 millioner kroner i budsjettet for 2018, til 208,3 millioner kroner i budsjettet for 2019.