Fysisk aktivitet og helse blant barn som har hatt kreft

Barn som har blitt behandlet for kreft har høy risiko for å utvikle sen-effekter og få langvarige helseproblemer utløst av kreftsykdommen eller behandlingen. En ny studie skal undersøke om og på hvilken måte fysisk aktivitet kan virke forbyggende og symptomlindrende.

Gruppebilde av deltakere
Den nasjonale prosjektgruppen (fra venstre): Corina Rueegg, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, Elna Hamilton Larsen, Oslo universitetssykehus, Lene Thorsen, Oslo universitetssykehus, Trine Stensrud, Norges idrettshøgskole Anneli Melblom, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, Ellen Ruud, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, May Grydeland, Norges idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus, Sigmund Alfred Anderssen, Norges idrettshøgskole, Hanne Christine Lie, Universitetet i Oslo, Truls Raastad, Norges idrettshøgskole. Foto NIH, Karen Christensen

Helseproblemer etter kreftsykdom hos barn og unge kan påvirke fysisk-, psykisk- og sosialt funksjonsnivå på kort og lang sikt. Det finnes få behandlingstilbud for disse barna og ungdommene.

Fysisk aktivitet ser ut til å ha lovende innvirkning på forebygging av enkelte sen-effekter, symptomdemping av helseplager og livskvalitet hos barn og ungdom etter kreftbehandling. 

Kunnskapsgrunnlaget om effektene av fysisk aktivitet er foreløpig mangelfullt. Målet med studien (PACCS) er nettopp å utvikle nødvendig kunnskap om behovet for og nytten av fysisk aktivitet blant barn som har vært behandlet for kreft. Denne kunnskapen vil danne grunnlag for retningslinjer og rehabiliteringstilbud for å sikre best mulig livskvalitet for pasientgruppen resten senere i livet. 

Internasjonal deltakelse

PACCS-studien representerer et nasjonalt samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, Universitet i Oslo, Norges idrettshøyskole, Haukeland universitetssykehus og forskningsmiljøer i fire europeiske land (Finland, Danmark, Tyskland og Sveits).

Følgende fire delstudier skal gjennomføres:

  1. Vurdere om det er behov for økt satsing på fysisk trening blant barn og ungdom i alderen 9-16 år som tidligere har blitt behandlet for kreft. Aktivitetsnivå vil bli målt med aktivitetsmålere og spørreskjemaundersøkelser blant ca. 500 europeiske barn og ungdommer. Deres aktivitetsnivåer vil bli sammenlignet med jevnaldrende som ikke har hatt kreft.
  2. Undersøke fysisk form i etterkant av kreftbehandling og avdekke mulige negative langtidseffekter av kreftbehandlingen som kan påvirke evnen til å være fysisk aktiv. Målet er å teste over 200 unge kreftoverlevere og sammenlikne med friske jevnaldrende.
  3. Kartlegge pasientgruppens egne ønsker om fysisk rehabiliteringstilbud og finne ut hva som kan forhindre eller fremme fysisk aktivitet i etterkant av behandlingen. Intervjue representanter fra deltakernes egen skole og lokalt helsepersonell i hjemkommunen om hvordan de best kan tilrettelegge for lokale fysiske rehabiliteringstilbud.
  4. Basert på resultatene i delstudiene 1-3 vil rehabiliteringsprogram utvikles og gjennomførbarhet testes ut. Hvis resultatene er lovende kan rehabiliterings-programmene undersøkes grundigere i internasjonale randomiserte studier. 

Midler fra Norges forskningsråd

I samarbeid med en gruppe ledet av barnekreftlege Ellen Ruud ved Oslo Universitetssykehus har Norges idrettshøgskole vært med på en søknad til Norges forskningsråd. Søknaden har nylig fått tilslag på 17 millioner kroner under programmet "Forskning på diagnostikk, behandling og rehabilitering".

Prosjektgruppen består av erfarne forskere fra nasjonalt og internasjonalt ledende miljøer på sen-effekter etter barnekreftbehandling, helsekommunikasjon og idrettsmedisin. Brukermedvirkning i studien er høyt prioritert. Håpet er at studien vil bidra til et bedre oppfølgingstilbud etter kreftbehandling av barn og ungdom som på lang sikt vil fremme fysisk aktivitet, fysisk form og livskvalitet. 

Forskere ved NIH er blant annet ansvarlige for å teste fysisk form og fysisk aktivitet hos barnekreftoverlevere og sammenligne dem med friske barn.