Formen til Heimevernet er bedre enn sitt rykte

Norske HV-soldater er i god fysisk form, viser forskning fra NIH.

Her testes formen til en HV-soldat.
26. oktober 2017 disputerer Anders Aandstad på NIH. Her testes formen til en HV-soldat Foto: Anders Aandstad

Mens Forsvaret forbindes med veltrente unge kvinner og menn i stram uniform, så er myten om den typiske HV-soldaten en helt annen. Slik som at HV består av godt voksne soldater som en gang i året tar på seg den stadig trangere feltuniformen, og med kaffekoppen i hånda, verner og vokter over en mindre sentral veistubb et sted i vårt langstrakte land.

Sannheten om HV-soldaten

Men nå står myter for fall. Høgskolelektor Anders Aandstad ved Forsvarets høgskole og seksjon for idrettsmedisinske fag ved NIH, har studert fysisk form og aktivitet hos nærmere 800 norske HV-soldater. Og konklusjonen er oppløftende: To av tre HV-soldater tilfredsstiller generelle anbefalinger til fysisk form. De har også et fysisk aktivitetsnivå som ligger fullt på høyde med kolleger i andre NATO-land.

-  Flertallet av HV-soldater ser derfor ut til å ha tilstrekkelig god fysisk form til å utføre planlagte HV-oppdrag. Men selv om gjennomsnittet er bra, så viser studien stor individuell variasjon. Det betyr at mange HV-soldater burde ha vært i bedre form, og at disse vil ha en helsemessig gevinst av økt fysisk aktivitetsnivå. Spesielt vil flere HV-soldater kunne ha god effekt av mer aktivitet med høyere intensitet, sier Aandstad.

Nye HV

Mye har skjedd med HV siden midten av 2000-tallet. Antallet soldater er redusert, de eldste soldatene er avløst av yngre personell, og HVs innsatsstyrker er etablert. Anders Aandstad fikk derfor i oppdrag å undersøke fysisk form i «det nye HV», for å vurdere om HV-soldatenes fysiske arbeidskapasitet var tilstrekkelig med tanke på de oppdrag HV forventes å kunne løse.

Tøffere hjemme enn på øvelse

HV-soldatene som deltok i studien gikk med måleapparat på overarmen for å registrere all fysisk aktivitet og trening. Dette måleapparatet bar de både på øvelse og i det sivile liv. I gjennomsnitt gikk HV-soldatene omlag 10 000 skritt per dag. En vanlig anbefaling går ut på å gå i gjennomsnitt 10 000 skritt hver dag, og dette oppnådde 44 % av HV-soldatene. Imidlertid hadde HV-soldatene kun om lag fire minutter hver dag med høyintensitetsaktivitet.

-  Resultatet viser at soldatene hadde flere minutter med aktivitet av høy intensitet når de var hjemme, enn når de var på øvelse. Dette viser at HV-øvelsene er relativt lite kondisjonskrevende og består av mye venting og stillesittende vakthold, sier Aandstad.

Bra kondis

Kondisjonstesten viste at HV-soldatene i snitt hadde et estimert maksimalt oksygenopptak på omlag 50 ml∙kg-1∙min-1. Innen NATO har man gjerne operert med et anbefalt minimumsnivå på 43 ml∙kg-1∙min-1 for infanterisoldater. Legger en dette arbeidskravet til grunn har 87 % av HV-soldatene en tilfredsstillende kondisjon. 

-  Kondisjonen er noe lavere i HV enn i andre grupperinger i Forsvaret, likevel fant vi ut at HV kun hadde omlag 15 % lavere kondisjon enn snittet hos noen av våre best trente og profesjonelle avdelinger, sier han.

I studien ble det også målt fettprosent og kroppsmasseindeks (BMI). Gjennomsnittlig fettprosent var omlag 20 %. Til sammenligning har norske mannlige kadetter i snitt en fettprosent på 16 %. Om lag 13 % av HV-soldatene hadde utviklet fedme (BMI > 30).

Bedre utnyttelse av HV

For å vite om HV er i god nok fysisk form til å gjøre en tilfredsstillende jobb trenger man en nærmere analyse av hvilke arbeidsoppgaver HV utfører, og hva det koster fysisk å gjennomføre dette arbeidet. Denne type analyse finnes foreløpig ikke, men basert på en av HVs primære oppgaver, vakt og sikring, antas det at arbeidskapasiteten er tilfredsstillende for flertallet.

-  Det fysiske aktivitetsnivået hos gjennomsnittssoldaten mener vi er relativt høyt, og kondisjonen var også noe bedre enn det vi antok. Det er derfor viktig at Forsvaret ser hvilken ressurs som nye HV har blitt, og utnytter denne enda bedre i fremtiden, sier Aandstad.

Her kan du lese mer om studien.