Et tøft budsjett for NIH

Reduksjon i statsbudsjett for 2018 gir utfordringer for NIH.

Skisse av nytt inngangspart NIH
Skisse av nytt inngangsparti på NIH

Regjeringen gjør to hovedgrep i budsjettet for 2018. Det ene er å bevilge midler til oppstart av Livsvitenskapssenteret ved UiO som har en total kostnadsramme på 6,8 mrd. kroner. Det andre er en satsing på kvalitet i høyere utdanning. Den resultatbaserte tildelingen til sektoren øker med 454 mill. kroner og trekket i forbindelse med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen reduseres med 177 mill. kroner. Finansieringen frem mot 11 måneders studiestøtte utvides med en uke slik at to av fire uker er inndekket (10,5 måneder)

NIHs budsjett i 2018

Budsjettet for 2018 blir krevende. Det vil gi oss utfordringer når vi går inn i et år med større planlagte ombygginger og investeringer. Videre skal høgskolens 50 års jubileum markeres. Vi går også inn i et første driftsår i rehabilitert NIH samtidig som vi skal rigge ned midlertidige løsninger og tilbakesette lokaler slik de var før ombyggingen startet.

Reduksjonen skyldes i hovedsak to forhold: Dårligere uttelling i resultatbasert tildeling og effektiviserings- og digitaliseringskutt.

Reduksjonen i resultatbasert uttelling er tilsammen 6,1 mill. kroner og skyldes flere forhold:

  • Antallet avlagte doktorgrader var færre enn tidligere år. Dette er tall som erfaringsvis svinger fra år til år.
  •  Antall avlagte studiepoeng og antallet uteksaminerte kandidater er redusert.  
  • NIH har i en årrekke hatt en positiv utvikling når det gjelder publisering og derigjennom publiseringspoeng, men for 2018 er det en nedgang på 1,4 mill. kroner i forhold til foregående år. 
  • NIH får ingen uttelling på insentivet knyttet til forskningsmidler fra EU. Dette skyldes at midler for 2016 ble utbetalt først i 2017 og vil gi uttelling i 2019.
  • BOA gir en noe høyere uttelling for 2018.  

Samlet sett reduseres bevilgningen korrigert for bevilgning knyttet til utstyr og inventar med 0,9 prosent, fra 200,7 millioner kroner i budsjettet for 2017, til 199,9 millioner kroner i budsjettet for 2018. Endringene er i hovedsak:

  • Kompensasjon for lønns- og prisvekst med 5,4 millioner kroner/2,7%.
  • Fratrekk knyttet til andre endringer med 1,1 millioner kroner. Dette skyldes først og fremst reduksjon som følge av regjeringens tiltak for avbyråkratisering og effektivisering i statlig sektor og reduksjon knyttet overgangen til digital post
  • Økning på 0,9 mill. kr. i resultatbasert tildeling som følge av endringen i finansieringssystemet innført i 201
  • Reduksjon på 3,9 mill.kr i resultatbasert tildeling i åpen ramme.
  • Reduksjon på 2,3 mill. kr. i resultatbasert tildeling i lukket ramme.