Samarbeidsavtale mellom UiO og NIH

Tirsdag 6. juni undertegnet Universitetet i Oslo og Norges idrettshøgskole en samarbeidsavtale.

Deltakere sitter foran den signerte avtalen.
Tirsdag 6. juni 2017 signerte Tove Kristin Karlsen (ass. direktør UiO), Kari Bø (rektor NIH), Ragnhild Hennum (prorektor UiO) og Lise Sofie Woie (direktør NIH) samarbeidsavtalen mellom UiO og NIH FOTO: UiO

Etter et drøyt år med sonderinger mellom NIH og UiO, ble det i vår klart at institusjonene  vil fortsette som to selvstendige enheter. Gjennom sonderingene ble det tydeliggjort at UiO og NIH har komplementære styrker som vil kunne forsterkes ytterligere ved å utvide samarbeidet.

Avtalen skal stimulere eksisterende samarbeid og tilrettelegge for nye samarbeidsområder. Utveksling av kompetanse og ressurser skal skje med målsetning om et størst mulig faglig utbytte for begge parter.

Samarbeidsområder

  • Felles forskningsprosjekter og infrastruktur for forskning
  • Tilrettelegge for at studenter og doktorgradsstudenter kan benytte fagemner ved begge institusjoner
  • Vurdere etablering av felles studietilbud
  • Samarbeid om kompetansehevende kurs for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
  • Samarbeid om fagstøtte og administrative tjenester som kan bedre kvalitet og effektivitet
  • Tilrettelegge for bruk av hverandres lokaler og infrastruktur

Oppfølging av avtalen


Et samarbeidsforum med representanter fra NIH og UiO skal møtes to ganger i året for å drøfte status i samarbeidet og eventuelle forslag til nye samarbeidstiltak.

- Vi er meget godt fornøyd med at samarbeidsavtalen med UiO nå er signert og ser fram til et godt og fruktbart samarbeid, sier rektor Kari Bø.