Kroppsøving i går, i dag, i morgen

Kroppsøvingsfaget i spennet mellom kunnskap og bevegelse.

En gutt hopper over en høy hindring i gymsal
I kroppsøvingstimene er det ifølge Håkan Larsson viktig å undersøke, oppdage, øve og studere - lærere og elever i fellesskap Foto: Emil Sollie, NIH
Håkan Larsson; GIH Foto Karen Christensen

Ett av høydepunktene under årets kroppsøvingskonferanse, var plenumsforedraget til Håkan Larsson. Håkan Larsson er professor i idrettspedagogikk ved Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

Han har nylig skrevet boka Idrott och hälsa : i går, i dag, i morgon. I boka belyser forskeren bakgrunnen til hvorfor kunnskap og fysisk aktivitet og bevegelse står i motsats til hverandre.

I Sveige heter skolefaget kroppsøving idrett og helse. Mens idrettsdelen av faget handler om aktivitet og idrett, handler helsedelen tradisjonelt om kunnskap og teoretisk undervisning.

Også i Sveige er det slik at barn og unge som er aktive i organisert idrett på fritiden, liker kroppsøving langt bedre enn barn som ikke er så fysisk aktive utenom skolen.  Undervisningen skal være relevant for alle elever, men hvordan få til det når elevene har så ulike forutsetninger?

Idrett gjennom helse vs. idrett og helse

Larsson gjorde i sitt foredrag rede for to dominerende perspektiver i faget. Idrett gjennom helse er forståelsen av at fysisk aktivitet fører til god helse. Idrett og helse skiller på to ulike typer innhold, en praktisk del og en teoretisk del.  Detter får konsekvenser for undervisningen.

Skolereformen som kom i 1994 førte til økt grad av målstyring. Målene som ble satt til faget kroppsøving har vært utfordrende å omsette i praktisk undervisning. Faget er blitt mer hierarkisk hvor teori og kunnskap overgår praksis og aktivitet. Det er vanskelig for kroppsøvingslærere å leve opp til forventninger i læreplanen.

Vi spør hvordan vi skal få barn til å bevege seg mer. Jeg mener det er mer relevant å spørre seg hva det kommer av at barn ikke beveger seg mer, sa Larsson.

 

Utforske, oppdage, øve, studere

I følge Larsson er ikke kroppsøving tradisjonelt blitt forbundet med et kunnskapsoppdrag. Tidligere handlet faget om danning av karakter og av trening med et tydelig skille mellom teori og praksis.

For å i større grad følge læreplanen i kroppsøving og ikke minst få flere elever til å trives med faget, har Larsson noen oppfordringer til dagens kroppsøvingslærere:

  • Skap en tydeligere progresjon
  • Hold fast ved et gitt innhold over lengre tid. Elevene må få tid til å øve og utvikle seg. De må gis muligheter til å forstå og endre mening om et innhold og tema.
  • Presisér læringens hva. Hva går dette ut på?  Hva skal jeg kunne/gjøre?
  • Oppdage, undersøke, øve, studere. Ikke si: "Gjør det sånn", men spør heller hvorfor vi gjør dette. "Prøv dette – hva skjer da?"
  • Eleven må få en forståelse av sammenhengen mellom mat, fysisk aktivitet og velvære. Hva innebærer det?
  • Elevene skal kunne delta i lek, dans, idrett og bevegelse gjennom herming og improvisasjon, for deretter å kunne øve.