Nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag etablert

Skal være et samlingspunkt for kunnskapsutviklingen på kroppsøving og idrettsfag.

Nettverk for kroppsøving har sitt første møte.
Fra venstre: Bjørg Oddrun Hallås (HiB), Jorunn Spord Borgen (NIH), Knut Løndal (HiOA), Kjersti Mordal Moen (HiHm), Egil Galaaen Gjølme (NTNU)

Nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag ble etablert 9. juni 2016 på den årlige Kroppsøvingskonferansen på Norges idrettshøgskole (NIH). På dette første ordinære årsmøtet ble det valgt en styringsgruppe som hadde sitt første møte 12. september 2016.

Styringsgruppens medlemmer er: Kjersti Mordal Moen (HiHm), Knut Løndal (HiOA), Egil Galaaen Gjølme, NTNU, og Bjørg Oddrun Hallås, HiB, Jorunn Spord Borgen, NIH (leder).

Nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag skal arbeide for:

  • å styrke kunnskapsproduksjon om fagenes begrunnelser, legitimitet, verdigrunnlag, tolkningsrammer og innhold
  • å styrke kunnskapsproduksjon som er relevant for alle elevers læring og danning i skolefagene kroppsøving og idrettsfag gjennom forskning
  • å styrke kunnskapsproduksjon om undervisningspraksis i skolefagene kroppsøving og idrettsfag i grunn- og videregående skole, samt høgre utdanning

Skolefaget kroppsøving utfordres fra flere kanter

Fysisk aktivitet har fått økt oppmerksomhet både i samfunnet generelt og i skolen, og støter mot grensene til kroppsøvingsfaget. I internasjonal forskning er kroppsøvingsfaget utsatt for kritikk for sin idrettslogikk, samt mangel på forskning om undervisningen som pedagogisk praksis, og elevers læring i kroppsøving.

Nettverkets hensikt er å skape et nasjonalt engasjement om forskning på kroppsøving og idrettsfag, være et samlingspunkt for kunnskapsutviklingen og å være et kontaktpunkt for kommunikasjon og formidling for å imøtekomme samfunnets kunnskapsbehov på feltet.

Bakgrunn

Bakgrunnen for nettverket er at det i 2015, under den årlige Kroppsøvingskonferansen, ble arrangert et åpent møte for alle konferansedeltakerne angående en styrking av forskning på kroppsøvingsfag og idrettsfag. Det ble 19.08.15 etablert et interimsstyre som utarbeidet mandat og vedtekter for et nettverk. Etter et års arbeid med høringsrunder, synliggjøring av nettverket innenfor UH-sektoren og møter med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, ble Nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag formelt etablert på Kroppsøvingskonferansen 9. juni 2016.

Aktiviteter

Av pågående aktiviteter er arbeid med en kunnskapsoversikt som vil inneholde oversikt over fagfellevurderte publiseringer på kroppsøving- og idrettsfag og pågående forskningsprosjekter som har som mål å få frem fagfellevurderte publiseringer på kroppsøving og idrettsfag. Nettverket vil samarbeide med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet for synliggjøring av nettverkets aktiviteter. Det er opprettet et medlemsregister og en Facebook-gruppe for medlemmer.

Neste årsmøte avholdes på Kroppsøvingskonferansen på NIH, 8. juni 2017.

Kontaktperson: Jorunn Spord Borgen, Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Norges idrettshøgskole: jorunn.spord.borgen@nih.no