Nytt nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag

Skal skape et nasjonalt engasjement og samlingspunkt. Første årsmøtet vil være i forbindelse med kroppsøvingskonferansen 9. -10. juni 2016.

Nytt nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag
Med fokus på kroppsøving og idrettsfag. Foto: NIH

  
Skolefaget kroppsøving utfordres fra flere kanter. Fysisk aktivitet har fått økt oppmerksomhet både i samfunnet generelt og i skolen spesielt, og støter mot grensene til kroppsøvingsfaget. I internasjonal forskning er kroppsøvingsfaget utsatt for kritikk for sin idrettslogikk, samt mangel på forskning om undervisningen som pedagogisk praksis, og elevers læring i kroppsøving. Dette er noen av begrunnelsene for å danne et nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag. Nettverkets hensikt er å skape et nasjonalt engasjement og samlingspunkt.


Nettverket ble etablert i Oslo, 19. august 2015. Interimsstyret består av fem medlemmer:
Kjersti Mordal Moen, HIHM       kjersti.mordal.moen@hihm.no
Jorunn Spord Borgen, NIH        jorunn.spord.borgen@nih.no
Knut Løndal, HIOA                     Knut.Londal@hioa.no
Bjørg Oddrun Hallås, HIB          Bjorg.Oddrun.Hallas@hib.no
Gunn Engelsrud, NIH                gunn.engelsrud@nih.no
(konstituert leder)

Mandat

Nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag skal arbeide for

 • å styrke kunnskapsproduksjon om fagenes begrunnelser, legitimitet, verdigrunnlag, tolkningsrammer og innhold 
 • å styrke kunnskapsproduksjon som er relevant for alle elevers læring og danning i skolefagene kroppsøving og idrettsfag gjennom forskning
 • å styrke kunnskapsproduksjon om undervisningspraksis i skolefagene kroppsøving og idrettsfag i grunn- og videregående skole, samt høgre utdanning

 

Vedtekter

§1 Formål

Nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag har som formål å fremme forskning, kvalitetsutvikling og etiske perspektiver som bakgrunn for faglig utvikling av 

 • skolefagene kroppsøving og idrettsfag
 • utdanning av lærere i fagene for grunn- og videregående skole
 • etter- og videreutdanning i fagene
 • organisering og utbygging av fagene, herunder prioritering og samhandling med andre skolefag


Nettverket skal

 • drive allmennrettet formidling basert på nettverkets mandat
 • kommunisere med fagfeltet om forskning på kroppsøving og idrettsfag
 • arbeide for økt publisering i kroppsøving og idrettsfag

 

§2 Medlemmer

 • Medlemmer må være aktive i forskning og vitenskapelig utviklingsarbeid innen fagområdet
 • Medlemskap er gratis


§3 Styringsgruppen i Nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag

 • Nettverket ledes av en styringsgruppe. 
 • Styringsgruppen består av fem personer fra høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanning innenfor kroppsøving og/eller idrettsfag.
 • Medlemmer av styringsgruppen velges for minst 2 år av gangen. Dersom et medlem av styringsgruppen fratrer før funksjonstiden er ute, kan styringsgruppen utpeke et nytt medlem som fungerer frem til førstkommende årsmøte.
 • Styringsgruppemedlemmer kan sitte i inntil 6 år.
 • Maksimalt tre medlemmer av styringsgruppen kan være på valg samtidig.
 • Styringsgruppen nedsettes ved forumets årlige årsmøte.
 • Styringsgruppen konstituerer seg selv og velger leder for perioden.
 • Styringsgruppen kan ikke stifte gjeld eller påta seg andre langvarige forpliktelser som har økonomiske implikasjoner.
 • Styringsgruppen kan nedsette arbeidsgrupper som rapporterer til styringsgruppen.

§4 Årsmøte

 • Årsmøtet er nettverkets øverste myndighet.
 • Årsmøtet skal avholdes hvert år.
 • Årsmøtet varsles senest tre måneder i forveien, og innkalling skal skje senest en måned før møtet. Sakspapirer skal følge innkallingen.
 • Ekstraordinært årsmøte skal innkalles av styringsgruppen med minst fire ukers varsel når styringsgruppen eller minst en tredel av medlemmene krever det.
 • Medlemmer av nettverket har en stemme hver.
 • Årsmøtet arrangeres fortrinnsvis i tilknytning til en forskningskonferanse.


§5 Endringer av vedtektene

 • Endringer av vedtektene kan bare skje på årsmøte i Nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag, og endringene må skje med 2/3 flertall.
 • Forslag til endringer kunngjøres sammen med innkalling til årsmøtet.

 

§6 Oppløsning

Nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag kan bare oppløses dersom det vedtas på nettverkets årsmøte med 3/4 flertall, og at forslaget er utsendt sammen med innkallingen.

 

Relaterte saker:

Nytt nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag

Kroppsøvingsfaget for alle