Frivillighet à la carte

Den tradisjonelle frivilligheten med et livslangt og kollektivt medlemskap i et idrettslag utfordres av en ny eller mer individuell frivillighet. Store idrettsarrangement synes å trenge begge typer frivillighet.

Idrettsarrangement som VM på ski 2011, som skal åpnes 23.februar i Oslo, trenger over 2000 frivillige for å holde hjulene i gang.

(Foto: Ski VM 2011)

Det europeiske frivillighetsåret 2011 har akkurat blitt innledet og det sammenfaller med FN’s 10-årsjubileum for det internasjonale frivillighetsåret.  EU-kommisjonen forventer at Frivillighetsåret vil føre med seg økt frivillighet og mer fokus på nytten og gleden av frivillig arbeid både lokalt og i et større samfunnsmessig perspektiv.

Idrettsarrangement som VM på ski 2011, som skal åpnes 23.februar i Oslo, trenger over 2000 frivillige for å holde hjulene i gang.  Store idrettsarrangement er helt avhengig av en stor gruppe entusiastiske frivillige for å greie gjennomføringen. Her engasjerer folk seg for en kortere periode. Det er enklere å rekruttere til avgrenset arbeidsinnsats enn til verv i styre og stell innen idretten.

De tradisjonelle formelle tillitsverv i idretten domineres av menn. Den nye typen frivillighet som er målfokusert, gir arbeidslivskvalifikasjoner og nyttige kontakter uten eierskap til organisasjonen, domineres av kvinner.

Generelt har frivilligheten i Norge gått ned, men andelen av frivillige arbeidstimer som gikk til idrett,  økte fra 21 % til 24 % fra 1997 til 2009 viser en fersk studie av Wollebæk og Sivesind. Marginaliseringen av svake grupper, særlig unge menn uten utdanning, har økt. Organisasjonene mister medlemmer. De frivillige er ikke så lojale lenger og de ønsker ikke å inngå i langvarige arbeidskrevende verv, men heller ha kortvarig frivillig arbeid som kan gi den enkelte kontakter og tillegg på CV’en.

Resultater fra prøve-VM (world cup) i Holmenkollen 2010
Et forskningsprosjekt på store idrettsbegivenheter finansiert av NIF og KUD, omfatter også en undersøkelse av frivillighet. En undersøkelse av frivillige før og etter prøve -VM på ski sist vinter inngår.

Det er til nå forsket lite på frivillige ved idrettsarrangement i Norge. Funnene baserer seg på en elektronisk undersøkelse til alle frivillige ved prøve-VM, dvs 1045 personer, hvor svarprosenten var 77 % før prøve-VM og 71 % etterpå. Av disse svarte 61 % på begge undersøkelsene. Av de som inngikk i undersøkelsen fra prøve-VM, anga 92 % at de skulle delta som frivillige ved VM på ski 2011. Bare 1,2 % av de som ble spurt, skulle ikke være med, og 6,8 % visste ikke. 43 % av de som var med på prøve-VM sa at motivasjonen deres for å delta på VM hadde økt. Litt over halvparten sa motivasjonen var på samme nivå som før prøve-VM, kun 2,1 % hadde fått mindre motivasjon. Et av målene ved undersøkelsen var å se på motivene for å delta som frivillig.

Undersøkelsen påviste at vi har med fire grupper av frivillige å gjøre:
1) De tradisjonelle, som er knyttet til organisert idrett og har erfaring fra idrettsarrangement (46% av de frivillige).
2) De tradisjonelle, knyttet til organisert idrett, men uten arrangementserfaring (24 %)
3) De “nye”, som ikke er knyttet til organisert idrett, men har arrangementserfaring (9 %)
4) De ”nye”, som verken er tilknyttet organisert idrett eller har arrangementserfaring (21 %)

De to øverste gruppene nevnt ovenfor består hovedsakelig av middelaldrende og eldre menn som er indre motivert (begeistret for idretten). Nesten halvparten av de spurte hadde tilknytning til organisert idrett samt arrangementserfaring. De ”nye frivillige” utgjør ca en tredjedel av de som har besvart undersøkelsen vår, dvs. gruppe 3 og 4 nevnt ovenfor. Denne gruppen har vi ikke sett så mye av i idretten tidligere. Der dominerer unge, velutdannede kvinner i alderen 25 til 39 år som ikke er tilknyttet organisert idrett eller har arrangementserfaring.

Den gruppen som utgjør de ”nye frivillige”, bruker Ski-VM som et selvrealiseringsprosjekt. De ønsker å styrke sine muligheter på arbeidsmarkedet ved bl.a. å få deltakelsen på CV’en og knytte nyttige forbindelser. I tillegg har vi en spesiell gruppe frivillige som vi kan kalle ”sponset frivillighet”, dvs. et firma betaler lønnen til de ansatte som gjør en frivillig oppgave for Ski-VM. Forsvaret betaler for lønn til for eksempel arrangementssjefen for Ski-VM. Studentgrupper fra både bl.a. Politihøgskolen og Norges Idrettshøgskole (både innen friluftslivstudiet og sport management) kan kanskje betegnes som ”utkommanderte frivillige”, da det inngår i studietilbudet deres.

De frivillige oppgavene besto av 22 ulike oppgaver  -  alt fra akkreditering, hospitality til transport og medvirkning under langrenn, kombinert og hopp. De frivillige valgte à la carte, da de meldte seg på via Frivillighetsportalen. Arbeidsoppgavene ble delt inn i ” idrettslige funksjoner” som medvirkning ved hopp, langrenn og kombinert. Langrenn var den gruppen med flest frivillige. Totalt utførte en tredjedel av de frivillige de direkte idrettsrelaterte oppgavene. De andre oppgavene kan inndeles i ”støtteoppgaver” som vertsfunksjoner, media og presse. Majoriteten av eldre menn utførte de idrettsspesifikke oppgavene.  Kvinner dominerte i de typiske støttefunksjonene.

 

Ski-VM Oslo 2011
Motivene for frivillighet undersøkes via spørreskjema som tidligere, slik at en kan sammenligne. I tillegg vil intervju og observasjon benyttes. Frivillighetskorpset har blitt fordoblet fra prøve-VM. Målet er at 10 % av de frivillige skal komme fra en annen kulturell bakgrunn enn den etnisk norske. Det målet er i dag oppfylt. Under Ski-VM er oppgavene ytterligere spesifisert, dvs. delt inn i 36 grupper. Utfordringen er større ved Ski-VM, som varer to uker og har større intensitet, enn prøve-VM som varte to-tre dager. Oslo 2011 har laget en frivillighetsportal som de har fått prosjektmidler til, og denne portalen skal kunne brukes av arrangører senere.

Målet er å ta vare på den ervervede kompetansen og den fornyingen som har skjedd av frivillighetskorpset i Holmenkollen.  Om disse nye frivillige blir rekruttert til frivillighet i idretten generelt vil bli undersøkt ved at de frivillige blir spurt om det ett år etter Ski-VM.  

Dersom de eldre frivillige som medvirker i de idrettslige funksjonene forsvinner uten at det skjer noen rekruttering av yngre folk, kan idrettsarrangement stå ovenfor noen store utfordringer fremover. 

 (Foto: Ski VM 2011)

Dersom de eldre frivillige som medvirker i de idrettslige funksjonene forsvinner uten at det skjer noen rekruttering av yngre folk, kan idrettsarrangement stå ovenfor noen store utfordringer fremover.