Studentengasjement gjør NIH bedre

Denne uka er NIH-studentene i gang med en aktiv og sosial fadderuke. Vi håper på et lite sterkt studentengasjement resten av året. Det er avgjørende for å utvikle institusjonen.

Nye NIH-studenter prater sammen. Immatrikulering 2021
Et åpent og inkluderende studiemiljø gir både bedre helse og mer læring. DU kan bidra til et godt studentmiljø. Foto: Kjetil Grude Flekkøy, NIH

Studiestarten

Denne uka tok vi imot over 400 nye studenter – fulle av forventninger til studietiden på Norges idrettshøgskole. Fadderuka gir en god start. Å gjøre sosiale ting sammen og bli kjent med hverandre inkluderer nye studenter i et fellesskap. Tilhørighet – til klassen, studieprogrammet og NIH – er en nøkkelfaktor for å trives på studiestedet.

Vi vet at trivsel og læring går hånd i hånd. Studenter som trives på høyskolen, tilbringer mer tid på campus. Og trivsel frigjør energi som styrker læringsmiljøet. Et åpent og inkluderende studiemiljø gir både bedre helse og mer læring. Grunnlaget legges gjennom en sosial fadderuke og en studiestart som inspirerer studentenes faglige engasjement.

Læringsfellesskap – og sosialt fellesskap

Det er nettopp kombinasjonen av et utviklende sosialt fellesskap og et stimulerende læringsfellesskap som gjør studietiden unik og verdifull. Studietiden skal være lærerik, men også minnerik, sosial, aktiv, og en tid for å knytte vennskap.

Med andre ord: NIH må hele tiden videreutvikles langs begge disse sporene. Vi må arbeide for å forbedre studieprogrammene; med relevant innhold, variert undervisning, god studentmedvirkning og tett samspill mellom studenter og undervisere. Og vi må legge til rette for at det gode studentmiljøet på høyskolen videreføres – og inkluderer alle de nye studentene som nå er kommet.

Til begge disse oppgavene er vi helt avhengige av studentenes innsats og engasjement.

Studentene har en viktig stemme

NIH-studentene har selv etablert ulike foreninger for å ivareta et aktivt og sosialt studenttilbud. Studentidrettslaget, GiGass og Sosiale NIH gjør en flott jobb med å tilby idrettsaktiviteter, friluftslivstilbud, turer og sosiale arrangementer. Studentforeningene bidrar sterkt til et godt studentmiljø.

Studentenes medvirkning for å utvikle lærestedet NIH er like viktig. Studentene er representert i alle våre viktige organer: NIHs styre, Studieutvalget, Læringsmiljøutvalget, Utvalget for likestilling, inkludering og mangfold – og mange flere. Alle klassene har timeplanfestet «klassens time» hver måned. Klassenes tillitsvalgte har jevnlige møter med Studentstyret – og Studentstyret jevnlige treffpunkter med skolens ledelse.

Avstandene er små på NIH. Kommunikasjonskanalene er mange. Det skal være lett for studentene å komme til orde – og bli hørt. 

Studentdemokratiet

Vi trenger et levende og aktivt studentdemokrati. Min oppfordring til alle NIH-studenter – både gamle og nye – er derfor: Involver deg og bruk din stemme. Vær opptatt av kvaliteten i tilbudet vi gir. Spark oss på leggen om det trengs. Bruk kanalene som er lagt til rette. Vi trenger engasjerte studenter for å gjøre NIH enda bedre.

Snart er det valg av nytt Studentstyre for studieåret 22/23. Jeg håper at mange kandidater har lyst til å stille. Til dere som blir valgt kan jeg love et meningsfullt og viktig verv av stor betydning for studentene og institusjonen som helhet.

Godt valg!