Fire grunner til at mangfold styrker NIH

Vi er halvveis i Pride-måneden, og NIH har heist regnbueflagget. Vi flagger for en mer mangfoldig idrettshøgskole. Her kommer fire grunner til det.

Studenter foran NIH
NIH har tydelige mål og planer om å bli en enda mer åpen institusjon gjennom å rekruttere bredere, nå ut til flere grupper av befolkningen og skape et inkluderende fellesskap. Foto: NIH

Skrevet av Lars Tore Ronglan og Åse Standbu.

1. NIH-samfunnet og storsamfunnet

Den første grunnen handler om representativitet. På høgskolen utdanner vi lærere, trenere, veiledere og ledere som skal rustes til å gjøre en viktig jobb i samfunnet. De skal jobbe i skoler, klubber, organisasjoner og lokalsamfunn som er befolket av mennesker med ulike interesser, erfaringer, legninger, kropper, kjønn og hudfarger.

NIHs oppgave er å forberede studentene våre på å arbeide i det mangfoldige samfunnet vi er en del av. Da er det bra om så mye som mulig av mangfoldet er til stede på campus. Det gir et mer representativt studie- og læringsmiljø.

2. Ulikhet er en styrke

Den andre grunnen handler om å virkelig anerkjenne betydningen av forskjellighet. Begge vi som skriver dette har bakgrunn fra lagspill; håndball, volleyball, basketball og fotball. Fra lagspillene vet vi at komplementaritet gjør et lag bedre. Spillere med ulike egenskaper kan utfylle hverandre og styrke kollektivet.

11 utgaver av Erling Braut Haaland blir ikke noe godt fotballag. Men én Haaland sammen med 10 andre spillere med andre kvaliteter, kan gi den dynamikken som kjennetegner et lag som spiller godt sammen.

Dette gjelder ikke bare i toppidretten. Overføringen til et lærested som NIH er åpenbar. Forskjellige erfaringer, bakgrunner og perspektiver beriker samhandlingen mellom studentene, og mellom studenter og ansatte. Det gjør oss bedre.

3. Læringsmiljøet stimuleres

Det tredje poenget henger sammen med det forrige. Vi er alle forskjellige, på ulike måter. Om vi utnytter potensialet som ulikhetene rommer, kan vi alle lære mer. Forskjellene mellom oss åpner for ulike tilnærminger til problemløsning, økt kreativitet og mer læring. Individuell variasjon gir kort og godt et mer stimulerende læringsmiljø og et rikere sosialt miljø.

Men: Det betinger at vi ikke bare aksepterer at andre er forskjellige fra oss, men omfavner det. Hva kan vi alle på NIH gjøre – studenter og ansatte – for at studie- og arbeidsmiljøet blir enda mer åpent og inkluderende for det mangfoldet huset rommer?

Studentstyreleder Tom-Daniel har nylig kommet med gode innspill til dette.  Mangfold på NIH: En vei mot et enda bedre studentmiljø | Norges idrettshøgskole. Det sterke studentengasjementet er flott, og motiverer oss i ledelsen til å arbeide hardt for å nå våre felles mål.

4. Økt selvrefleksjon

Den fjerde grunnen vi vil trekke frem, handler om å se seg selv utenfra. Selv om vi er forskjellige på NIH, så må vi spørre oss om høgskolen i dag virkelig speiler mangfoldet som kjennetegner samfunnet rundt oss. Med et utenfrablikk framstår vi kanskje ganske homogene, med mange like typer mennesker? Hvilke konsekvenser har i så fall det?

For det første tror vi at det er viktig i seg selv at vi som er på NIH, både ansatte og studenter, reflekterer over at NIHs mangfold i dag er mer begrenset enn samfunnets mangfold. Det kan hjelpe oss med å bli bevisste på de perspektivene og livserfaringene som er lite representert her på huset. Hvilke erfaringer blir lite synlige i et miljø som vårt?

For eksempel: erfaringene til dem med andre typer kropper enn det som preger NIH. Andre hudfarger, andre interesser, andre livsstiler, andre verdier, et annet forhold til idrett, kroppsøving og fysisk aktivitet. For å bli gode lærere, trenere, veiledere og tilretteleggere må vi forstå de menneskene vi møter og skal utvikle relasjoner til.

Vi må bli bevisst våre egne blinde flekker for å møte ulike mennesker på konstruktive måter.  

Mer mangfold – og mer oppmerksomhet på mangfold

NIH har tydelige mål og planer om å bli en enda mer åpen institusjon: rekruttere bredere, nå ut til flere grupper av befolkningen og skape et inkluderende fellesskap. NIHs ledelse, Utvalg for likestilling, inkludering og mangfold (ULIM) og studentene jobber sammen for å få til dette. Sammen skal vi drive mangfoldsledelse.

I tillegg til arbeidet for å styrke mangfoldet, er oppmerksomheten på mangfold viktig i seg selv. Det skjerper blikket, stimulerer til selvrefleksjon og kan gjøre oss mer bevisst våre egne blinde flekker.

God Pride-feiring!