Kan fysisk aktivitet kompensera för stillasittande bland barn och ungdomar?

Svaret på frågan kan tyckas självklart eftersom det kan knappast ha ungått någon som följer den ökade rapporteringen om hälsa och välbefinnande i media att stillasittande tid på jobbet, i skolan  och på fritiden är en trolig riskfaktor för ohälsa och för tidig död. Den ökande kunskapsmassan om de skadliga effekterna av för mycket stillasittning har lett till att ett antal internationella och nationella myndigheter har infört anbefallningar om att reducera stillasittande tid i sina folkhälsrekommendationer. Detta gäller även de senaste anbefallningarna för fysisk aktivitet i Norge.

Dessa rekommenderar att barn och unga bör vara fysiskt aktiva minimum 60 minuter per dag i moderat (motsvarade snabb gång) eller hög intensitetsnivå. Vidare anbefalls att aktiviteter med hög intensitet bör inkluderas minst tre gånger i veckan. En nyhet och i likhet med ett flertal internationella rekommendationer anbefalls att stillasittande tid ska reduceras generellt. Däremot specificeras inte någon övre gräns för hur många timmar dagligen som kan anses vara hälsovådligt för barn och ungdomar. Är det då på sin plats att ur ett folkhälsoperspektiv anbefalla att stillasittande ska reduceras och är barn och unga en stillasittande generation? 

Hur aktiva är då dagens barn och ungdomar?

I en rapport som publicerades i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet i samband med de Olympiska spelen i London sommaren 2012 uppskattades att omkring 80 prosent av världens ungdomar i 13 till 15 års ålder inte uppnår anbefallningarna för daglig fysisk aktivitet. Dessa data baseras på självrapporterad fysisk aktivitet från mer än 80 länder men ska tolkas med stor försiktighet då spörsmålen kan uppfattas att enbart gälla idrottsrelaterad fysisk aktivitet.

Betydligt mera tillförlitliga data kommer från de studier som objektivt målat fysisk aktivitet. Data från den Norska kartläggningsundersökningen från 2011 som omfattade mer än 3500 barn och unga där fysisk aktivitet mättes objektivt med accelerometri konstaterar att ca 90 prosent av 6-åringar; 77-78 prosent av 9-åringar samt aal 43 prosent flickor och 58 prosent av pojkar i 15-års åldern är fysiskt aktiva under minst 60 minuter per dag i minst moderat intensitet. I internationella jämförelser ligger Norska barn och ungdomar i topp med avseene på prevalensen fysiskt aktiva. Mera allvarligt är möjligen det faktum att mer än omkring 50 prosent av den vakna tiden tillbringas stillasittande bland 6 åriga pojkar för att öka till nästan 75 prosent av vaken tid bland 15-åriga flickor.

Vilka eventuella hälsoeffekter har då stillasittande bland barn och unga?

Ett flertal studier har konstaterat samband mellan stillasittade tid, specifika stillasittande aktiviteter (läs TV tittande) och övervikt och fetma bland ungdomar. Frågan är dock om dessa samband är oberoende av omfattningen av fysisk aktivitet med måttlig eller högre intensitet. Eller enkelt uttryckt, kan man kompensera en hög andel stillasittande tid genom att vara fysiskt aktiv i måttlig eller högre intensitet? Forskare från NIH har bidragit till att belysa detta genom deltagande i ett flertal internationella studier (European Youth Heart Study, International Childrens Accelerometer Database). I den största studien hittills som omfattade mer än 20,000 barn och unga från 10 länder konstaterades att stillasittande tid inte var relaterat till kända riskfaktorer för framtida hjärt-kärl sjukdom under när man tagit hänsyn till tid i moderat och mera intensiv fysisk aktivitet. Slutsatsen var att barn och unga ska uppmuntras att öka tiden i moderat och kraftig fysisk aktivitet snarare än att reducera stillasittande tid eftersom detta är mera betydelsefullt i relation till metabola riskfaktorer.

Barn och unga tillbringar en stor del av den vakna tiden stillasittande men de eventuella negativa hälsoeffekterna motverkas av fysisk aktivitet med moderat till hög intensitet. Ur ett folkhälsoperspektiv bör vi därför uppmuntra en ökad grad av fysisk aktivitet snarare än att motverka stillasittande.

”Stå hellre än sitt, gå hellre än stå, jogga hellre än gå och spring hellre än jogga.”