Disputas: "Så flink at en blir syk?"

Hvordan påvirker perfeksjonisme den mentale helsa til ungdom på spesialiserte ungdomsskoler for idrett, musikk og ballett?

Informasjon

Dato

13. oktober

Sted

Aud. Innsikt, Norges idrettshøgskule

Tid

kl.10:00

Om

Kort om avhandlinga

En kvantitativ og kvalitativ studie om perfeksjonisme, forventninger og mental helse blant ungdomskolelever fra 13-16 år på spesialiserte skoler for idrett, ballett og musikk og elever fra ordinære ungdomsskoler

Da prosjektet ble starta var det få studier som hadde undersøkt perfeksjonisme relatert til mental helse blant de yngste utøverne (13-16 åringer) som går på spesialiserte skoler for idrett, ballett og musikk.

Kunnskapsgrunnlaget var mangelfullt. Blant forskere og praktikere ble det samtidig reist bekymringer knyttet til en økende profesjonalisering av de veldig unge utøverne. Slike bekymringer bunner blant annet i de uforholdsmessig høye forventningene og presset det kan skape og de negative følgende dette kan få for den mentale helsen og velværen til unge satsende utøvere.

Målet med prosjektet har derfor vært å få mer kunnskap om unge utøveres perfeksjonisme, forventninger og mentale helse. I tillegg til at to av studiene sammenliknet disse utøverne på spesialiserte skoler med ungdommer som går på skoler uten spesialisering i idrett, ballett eller klassisk musikk.

Dette er viktig kunnskap for de som jobber med ungdommer, være seg skoleledelse, lærere, trenere og pedagoger i og utenfor skolen. Et kunnskapsgrunnlag som kan være et sentralt bidrag i ivaretakelsen av unge elevers helse og prestasjonsutvikling.

Publiserte artikler fra prosjektet:

Artikkel 1:

Profiles of Perfectionism Among Adolescents Attending Specialized Elite- and Ordinary Lower Secondary Schools: A Norwegian Cross-Sectional Comparative Study

Artikkel 2:

Mental health profiles among 13-16-year-Old Norwegian talent and mainstream students - A prospective person-centered analytical approach - ScienceDirect

Artikkel 3:

Self-Expectations, Socially Prescribed Expectations, and Wellness in 14- to 15-Year-Old Athletes, Ballet, and Music Students in Norwegian Talent Schools—An Interview Study in: The Sport Psychologist Volume 37 Issue 2 (2023)

Veiledere

Hovedveileder: Jorunn Sundgot Borgen, professor NIH, institutt for idrettsmedisinske fag.

Medveileder: Gunn Pettersen, professor UIT, institutt for helse- og omsorgsfag.

Komité

Leder: Associate Professor Marte Bentzen, NIH

Opponenter: Professor Martyn Standage, University of Bath

Dr. Gareth E. Jowett, Leeds Beckett University

 

Program

  • 10.15-11.00 Prøveforelesning: Facilitating Mental Health and Resilience among Students in Talent Development Schools: Exploring Opportunities, Navigating Pitfalls, and Applying Evidence-Informed Strategies
  • 13-16.00 Disputas over avhandlinga "Så flink at en blir syk?" A quantitative and qualitative study of perfectionism, expectations, and mental health among students aged 13-16 in specialized sports-, performing arts- and regular lower secondary school

Praktisk informasjon

Disputasen er åpen for publikum og vil bli strømma på NIHs YouTube-kanal.

Kontakt oss

Solveig Sunde

Solveig Sunde

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 23 45 / +47 930 86 045