Disputas: Ulykker og sikkerhet i friluftsliv på norsk videregående skole

14. oktober forsvarer Lena Dahl sin doktoravhandling om ulykker og sikkerhet i friluftslivsundervisningen på norske videregående skoler.

Informasjon

Dato

14. oktober

Sted

Aud. Innsikt, NIH

Tid

kl.10:15

Om

Temaet for avhandlingen er ulykker og sikkerhet i friluftslivsundervisningen på norske videregående skoler.

Hvert år rapporterer media om redningsaksjoner og ulykkeshendelser i norsk natur som involverer skoleungdom. Samtidig vet vi lite om hvor mange ulykker som skjer eller hvor stort skadeomfanget er. FHI etterspør mer forskningsbasert kunnskap på området. Ulykker og skader i friluftslivsundervisningen kan få helsemessige konsekvenser og gi både den enkelte og samfunnet alvorlige økonomiske utfordringer. For å kunne forebygge ulykkeshendelser i friluftslivsundervisningen i skolen, er det viktig å ha kunnskap om ulykker og forebygging av ulykker.

I avhandlingen søker jeg å avklare hvor mange ulykker som skjer, hva som kjennetegner ulykkene og hvorfor de skjer. I tillegg undersøker jeg gjennom fokusgruppeintervju hva friluftslivslærere tenker om sikkerhet og kompetanse i relasjon forhold til ulykker. Slik bidrar avhandlingen til at skoler og lærere kan jobbe mer målrettet med ulykkesforebygging.

Funnene viser at 49 av de i alt 155 deltakende lærerne rapporterte 143 ulykkeshendelser (2010-2013). Over halvparten av ulykkene resulterte i sykehus eller legebesøk, 20 prosent i evakuering og 13 prosent i materielle ødeleggelser. Det ble funnet en statistisk sammenheng og en økt sannsynlighet for rapportering av ulykker hos lærere som hadde idrettsfaglig utdanning uten opplæringsdel i friluftsliv. Funnene viser i tillegg at lærere som jobber med friluftsliv har varierte sikkerhetspraksiser. Mange lærere vektlegger grundig turforberedelse, tilpasset undervisning og kjennskap til undervisningskonteksten de skal ferdes i. Men samtidig vektlegger noen lærere i mindre grad turplanlegging, grundige forberedelser og skriftlig HMS.

Funnene i avhandlingen impliserer at man bør prioriteres kompetanseheving hos lærere uten opplæringsdel i friluftsliv hvis antallet ulykker skal reduseres.

 

Bedømmelseskomite:

 

Veiledere:

Program

10:15 - 11:00: Prøveforelesning
"Et kritisk blikk på Friluftslivsforskning som forskningsfelt i Norden – med særlig fokus på vitenskapelige retninger og tradisjoner".

13:00 - 16:00: Disputas over avhandlingen

"Accident and safety in outdoor education in Norwegian upper secondary school `Sports programme´"

Norsk tittel:

"Ulykker og sikkerhet i friluftsliv på norsk videregående skole. En empirisk studie av ulykkeshendelser og lærerrefleksjoner om sikkerhet i friluftslivundervisningen på studieretning for idrettsfag."

Praktisk informasjon

Disputasen er åpen for alle (maks. 80), den blir ikke streamet.

Velkommen!

Kontakt oss

Reidar Säfvenbom

Instituttleder

Telefon: +47 23 26 24 25 / +47 930 39 506

Oddbjørn Alstad

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 20 43 / +47 930 93 936