Verdier i norsk idrett

-

Formell tittel

Verdier i norsk idrett

Formål

Studien har til hensikt å avdekke hvilke holdninger og verdier tillitsvalgte og ansatte i topp- og breddeidrett har til grunnleggende verdispørsmål i norsk idrett. Temaene som skal undersøkes, er blant annet doping og antidoping, åpenhet, fair play, skader, utstyr, korrupsjon, prestasjonspress, spiseforstyrrelser, talentutvikling, alkohol, frivillighet, inkludering og idrettens finansieringsmodell.

Prosjektbeskrivelse

Til tross for at Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er en verdibasert organisasjon, finnes det svært lite forskning omkring hvilke verdier ledere, ansatte og frivillige mener er viktige, og hvordan man forholder seg til verdiene i det daglige. Også internasjonalt er det svært få studier, om noen, av hvilke holdninger og verdier aktører i idrettsorganisasjoner mener at definerer idrettsorganisasjoner. Studien vil være kvantitativ, hvor et utvalg på 3000 respondenter vil bli invitert til å svare på hvilke holdninger og verdier de mener definerer norsk idrett.

Datainnsamling for tillitsvalgte og ansatte i alle særforbund og idrettskretser, tillitsvalgte og ansatte i utvalgte særkretser /-regioner, tillitsvalgte i utvalgte idrettsråd, samt ansatte i NIFs sentraladministrasjon (også Olympiatoppen) er nå ferdig. Totalt ble det sendt ut spørreskjema til 2720 personer. Svarprosent ligger på litt under 30 %. Denne svarprosenten vil naturligvis endres etter at neste fase i datainnsamlingen, som inkluderer toppidrettsutøvere, er gjennomført. Om den totale svarprosenten vil gå opp eller ned er selvsagt for tidlig å si noe om.

Nå arbeider vi med å kontakte sportssjefer og landslagstrenere i utvalgte forbund, som kan sende ut spørreskjema til toppidrettsutøvere. Vi har, på nåværende tidspunkt, ikke oversikt over hvor mange toppidrettsutøvere som vil motta spørreskjemaet. Et grovt anslag, basert på identifiserte idretter, er likevel av spørreskjemaet vil sendes til ca. 250 toppidrettsutøvere som er en del av et landslag. Gjennomføringen av denne fasen av datainnsamlingen vil gjennomføres i perioden november 2017 - januar/februar 2018.

Studien vil resultere i en rapport til NIF og Antidoping Norge. I tillegg vil det skrives flere vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter innenfor fagfeltene idrettsfilosofi, idrettssosiologi og sport management.

Studien vil belyse selve fundamentet for barne- og ungdomsidretten; de verdier og holdninger idretten mener bør prege barne- og ungdomsidretten og hvilke verdier og holdninger de mener preger barne- og ungomdsidretten i dag. Sentrale temaer som belyses er doping og antidoping, fair play, talentutvikling, inkludering og trakassering.

Resultat

Rapport fra prosjektet "Verdier i norsk idrett"