Utviklingsprosessen fra talent til eliteutøver blant en gruppe talentfulle friidrettsutøvere

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Utviklingsprosessen fra talent til eliteutøver. En longitudinell og retrospektiv undersøkelse av en utvalgt gruppe talentfulle friidrettsutøvere

Prosjektbeskrivelse

Eystein Enoksen forsvarte 10.desember, 2002 sin avhandling. Utviklingsprosessen fra talent til eliteutøver. En longitudinell og retrospektiv undersøkelse av en utvalgt gruppe talentfulle friidrettsutøvere for graden Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskole, institutt for idrettslige og biologiske fag.
 
Eystein Enoksen er født 29.11.44 i Sandnes. Han har hovedfag i idrett og ble ansatt som stipendiat ved Norges idrettshøgskole i 1973. Som førsteamanuensis i idrett har han hatt ansvar for undervisningsområdene friidrett og treningslære. Han har bakgrunn som utøver og trener i friidrett på landslagsnivå, og har hatt ulike lederverv innen organisert idrett.
 
Hensikten med doktorgradsarbeidet har vært å få økt kunnskap om faktorer som antas å ha positiv innvirkning på utviklingsprosessen fra talent til eliteutøver i friidrett. For å belyse dette benyttes erfaringsbasert kunnskap fra praksisfeltet og utvalgte teorier innen treningsvitenskap, sosiologi og psykologi.
 
Avhandlingen består av to deler. Første del er en litteraturstudie og en longitudinell undersøkelse av en utvalgt gruppe talentfulle friidrettsutøvere (n = 300). Basert på kvantitative data fra flere spørreskjemaundersøkelser over en 15 års periode rettes fokus mot identifisering av grunner som kan føre til tidlig frafall fra konkurransefriidrett.
 
Andre del av avhandlingen er en retrospektiv undersøkelse av 24 eliteutøvere i friidrett. Seks sentrale trenere og ledere som var engasjert i Norges Fri-idrettsforbunds regionale oppfølgings-modell, inngår også i materialet. Hensikten med denne undersøkelsen var å rette fokus mot faktorer som har betydning for at noen utøvere velger å satse på en elitekarriere på høyt nivå. Undersøk-elsen er gjennomført på grunnlag av analyser og tolkning av kvalitative data fra dybdeintervjuer med utøvere og trenere/ledere.
 
Resultatene fra doktorarbeidet peker i retning av at:
  • frafallsfenomenet bare kan forstås som en multifaktorial prosess som blir påvirket både av indre og ytre faktorer
  • de faktorene som synes å ha størst innvirkning på valgene er skader, problemer med å kombinere idrettssatsing med utdanning, resultatstagnasjon, sviktende motivasjon og mangelfull treneroppfølging
  • elitesatsing stiller store krav til kroppslige forutsetninger, treningsinnsats, prestasjonsmotivasjon og treningsmiljø
  • elitesatsing krever langsiktige strategier i treningsarbeidet som bygger på helhetlige og idrettsspesifikke arbeidskrav
  • oppfølging og tilrettelegging fra fagkompetente trenere synes å være av avgjørende betydning for om eliteutøverne skal lykkes i å nå sine resultatmål
 
Komité:
Professor Kari Bø, NIH, leder
Professor Lars-Magnus Engstöm, Lärarhögskolan i Stockholm
Professor Per Nilsson, Lärarhögskolan i Stockholm