Unge idrettsutøvere og prestasjonsfremmende midler

-

Formell tittel

Ungdomsidrett og prestasjonsfremmende midler

Formål

Formålet med studien er å få innsikt i hvilke erfaringer unge utøvere har med prestasjonsfremmende midler og hvordan de konstruerer sine forståelser. Unge utøvere står på springbrettet både inn i det voksne liv, samt et potensielt toppidrettsliv. De er i en fase der identitet og verdier særlig formes i samhandling med jevnaldrende, trenere, foreldre og andre sosiale krefter. Disse forholdene gjør de særlig sårbare for press og påvirkning, og de er derfor interessante å studere nærmere i den formative fasen.

Prosjektbeskrivelse

Studien bruker kvalitative metoder, intervjuer og deltagende observasjon, for å få tak i utøvernes egne beskrivelser av hvordan de forstår prestasjonsfremmende midler. Kvalitative metoder egner seg godt da vi ønsker å tolke erfaringer, opplevelser, meninger og motiver i lys av den sosiale konteksten de er en del av. I tillegg til empiriske studier gjennomføres en litteraturstudie. På denne måten kan vi få en god oversikt over hva som er gjort og hva vi vet om unge utøvere og prestasjonsfremmende midler.

Samarbeidspartnere er Antidoping Norge, Norges idrettsforbund og FOBU