Ungdomsidrett og prestasjonsfremmende midler

-

Formål

Formålet med prosjektet er å få innsikt i hvilke forståelser unge utøvere har av prestasjonsfremmende midler og hvordan konstruksjonen av forståelser og meninger skjer. Som en del av dette formålet ønsker vi å studere hvem som er viktige andre når de konstruerer sine forståelser av slike midler. De viktige andre består av individer, organisasjoner og grupper av mennesker som er viktige for utøveres forming av egne forståelser. Til sammen skaper de det vi kan kalle utøveres nettverk. Det er med dette et fokus på hvordan utøvere samskaper forståelser med andre.

Prosjektbeskrivelse

Unge utøvere står på springbrettet både inn i det voksne liv, samt et mulig toppidrettsliv. De er i en fase der identitet og verdier formes i samhandling med jevnaldrende, trenere, foreldre og andre sosiale krefter. Disse forholdene gjør de særlig sårbare for press og påvirkning, og de er derfor interessante å studere nærmere i den formative fasen.

Datagrunnlaget er intervjuer med elever på toppidrettsgymnas. De er en ambisiøs gruppe ungdommer, som i stor grad prioriterer idrett i deres hverdag. Ungdommene representerer følgende idretter: ishockey, håndball, svømming, fotball, motocross, langrenn, skiskyting og friidrett. Studien ønsker å få tak i utøvernes egne ord og beskrivelser av hvordan de forstår, og hvilken kunnskap de har om prestasjonsfremmende midler. Kvalitative metoder egner seg godt da vi ønsker å tolke meninger og motiver i lys av den sosiale konteksten de er en del av. At de er elever/utøvere ved ulike toppidrettsgymnas, er en viktig del av den sosiale konteksten for disse ungdommene. Hverdagen deres består av mye trening og konkurranse og er sterkt formet av at de går på videregående skole der de kombinerer skole med å satse på idretten de utøver.

I tillegg til empiriske studier gjennomføres en litteraturstudie. På denne måten kan vi få en god oversikt over hva som er gjort og hva vi vet om unge utøvere og prestasjonsfremmende midler.

Studien er en del av et av to dokorgradsprosjekt, delvis finanasiert av Norges idrettsforbund og Antiodoping Norge: Sunne prestasjonsmiljøer i ungdomsidrett: Forebyggende arbeid i forhold til medikalisering og doping.

Resultat

Publikasjoner

Kristensen, JÅ, Skilbred, A, Abrahamsen, FE, Ommundsen, Y, Loland,S. Performance-enhancing and health-compromising behaviors in youth sports: A systematic mixed-studies review. Performance Enhancement & Health 2022 ;Volum 10.(4). https://doi.org/10.1016/j.peh.2022.100237