Ung medbestemmelse

Formell tittel

Ung medbestemmelse i norsk idrett

Formål

Prosjektet skal gi kunnskap om barrierene og behov for hvordan ung medbestemmelse kan økes i Norges idrettsforbund (NIF), særforbund (SF) og idrettskretser (IK). Prosjektet skal tjene som et beslutningsgrunnlag på veien videre for å øke ung medbestemmelse i norsk idrett.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er basert på spørreundersøkelse, dybdeintervjuer og samtaler med representanter fra organisasjoner både internt i idretten, men også eksternt.

Resultat

Resultater viser blant annet at unge ikke burde være representanter for andre unge, men likestilte med de andre lederne i idretten. For å øke ung medbestemmelse må unge ha lik medvirkning i alle saker, ikke bare i saker som erfarne ledere anser mindre viktige. I tillegg svarer rapporten i detalj på følgende spørsmål:

Ung medbestemmelse i norsk idrett – hva er status i dag? Unge representanter (26 år eller yngre) er klar minoritet i styrene til IK og SF. Mens 13 prosent av styremedlemmer i IK er unge, utgjør unge bare 7 prosent blant styremedlemmer i SF.

Hvordan er unges vei til organisatoriske verv i SF og IK? Det er forskjellige veier inn for unge i et verv: mens flere blir spurt, foreslår enkelte seg selv som styrekandidat. De fleste unge jobber seg fra verv til verv. Ungdomsutvalg anses som springbrett.

Hvordan bidrar unge i organisasjonen? Unge viser seg som en kjemperessurs for organisasjoner, både administrativt, men og i politiske saker. De kan også styrke idrettsorganisasjonen med sin kunnskap, nettverk samt å se på ting fra en annen synsvinkel.

Hva er utfordringene med ung medbestemmelse? Utfordringene er mange: generasjonskonflikt er i noen tilfeller katalysator for forskjellsbehandling. Unge har i stor grad symbolsk medvirkning kontra reell medbestemmelse. Usikkerhet rundt rollen og oppgaver, manglende oppfølgning og livssituasjon vanskeliggjør ung medbestemmelse i SF og IK.

Hvilke behov har norsk idrett for å øke ung medbestemmelse? Behovene dreier seg om å skape trygghet blant unge, øke kompetanse blant unge og erfarne ledere og løse seg fra tradisjonelle informasjons- og kommunikasjonsmønstre. I tillegg til behov for ressurser, er det viktig at tillitsvalgte i idretten samhandler på tvers av alderen.

Hvilke tiltak må til for å øke ung medbestemmelse? Rapporten inneholder 11 tiltak som svarer på behov for ung medbestemmelse på flere nivåer. Tiltakene er rettet mot at unge blir inkludert i fora der beslutninger tas, at de føler seg trygge på sine roller, samt at de kan få utvikle sin kompetanse. I tillegg rettes tiltak som svarer på behov for ressurser som er nødvendig for å sikre ung medbestemmelse på sikt.

Last ned rapporten i sin helhet (pdf)

Prosjektet er finansiert av NIF