En lærerutdanners selvstudie av å undervise Teamball til faglærerstudenter

-

Formell tittel

En lærerutdanners selvstudie av å undervise Teamball til faglærerstudenter

Formål

Målet med faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag (FKI) er at studentene skal utvikle seg til å bli ‘reflekterte praktikere’. Internasjonalt de siste tiårene, har forskjellige pedagogiske modeller for undervisning blitt undersøkt og debattert. Teamball (Sport Education) er den modellen det er gjort mest forskning på. Forskningen har primært fokusert på elevers, lærere og lærerstudenters opplevelse av teamballundervisning. Det er blitt utført lite forskning på lærerutdannerens undervisning av Teamball, og da med fokus på både lærerutdannerens og faglærerstudentenes opplevelse av undervisningen. Dette prosjektet har som hensikt å undersøke dette samspillet

Prosjektet har tre holistiske mål:
  • Undersøke en lærerutdanners selvstudie av å undervise Teamball til lærerstudenter.
  • Undersøke lærerstudenters erfaringer av å delta i to Teamball kurs.
  • Undersøke lærerstudenters erfaringer av å anvende Teamball i skolepraksis.

Prosjektbeskrivelse

Studien vil bli gjennomført på en klasse gjennom to år i FKI-utdanningen på NIH, og vil inneholde fem hovedfaser, hvor de to første tilhører 2. år fordypning og de resterende 3. år fordypning: (1) Teamball håndballkurs; (2) Skolepraksis; (3) Teamball fordypning, del 1; (4) Skolepraksis; og (5) Teamball fordypning, del 2. Det empiriske materialet vil bli samlet før, underveis og etter de ulike fasene, gjennom bruk av video- og lydopptak, fokus gruppeintervju, dybdeintervju, studentarbeid (mappeinnleveringer) og lærerutdannere refleksjonsdagbok.

Resultat

Prosjekt pågår og resultatene publiseres ved prosjektets slutt.