Trening under svangerskapet

Tid:

Sted: Aud. A

Formell tittel

Physical activity and weight gain during pregnancy

Formål

I den generelle voksne befolkning konkluderer i dag studier med at fysisk aktivitet er viktig for å forebygge overvekt, samt gi vektreduksjon. Effekten av trening under svangerskap for å regulere gravides vektøkning er imidlertid fortsatt uklar.
 
En artikkelsamling fra 2006 fant ingen forskjell i vektøkning mellom regelmessig trenende gravide og inaktive gravide.  Konklusjonen var at få studier har undersøkt trening som en forklaringsfaktor for vektøkning under graviditet og forfatterne understreket behovet for videre studier av høy metodisk kvalitet.

Prosjektbeskrivelse

For første gang er det nå gjort en studie på fysisk aktivitet og trening blant gravide for å se om det er en sammenheng mellom trening og mors vektøkning under svangerskapet.
 
Internasjonalt og i Norge mangler data vedrørende total fysisk aktivitet blant gravide, og om fysisk aktive har en mer gunstig vektøkning i svangerskapet. I tillegg har få studier undersøkt hvilke motiver og barrierer gravide kvinner har til fysisk aktivitet og trening, og hva som kjennetegner dem som trener versus dem som ikke trener under svangerskapet.
 
Bruk av aktivitetsmåler
Det er også få forskere som har benyttet aktivitetsmålere for å registrere fysisk aktivitet under graviditet, og ved oppstart av dette prosjektet fantes ingen spørreskjema spesielt designet og validert til bruk i en gravid populasjon.

Resultat

Doktorgradsprosjektet resulterte i fire selvstendige publikasjoner:

1) Sammenheng mellom treningsnivå i 3. trimester og vektøkning
Beskrive totalt aktivitetsnivå, inkludert aktivitet i hjemmet, på arbeid, som transport og som trening på fritiden, samt å undersøke assosiasjonen mellom vektøkning, fysisk aktivitet og trening under graviditet.
 
Resultatene viste et lavt daglig nivå på fysisk aktivitet og en økning i ikke-trenende gravide fra før graviditeten til 3 trimester. I tillegg går mange gravide opp mer enn anbefalt og retningslinjer fra Institute of Medicine (IOM 1990). Sist, men ikke minst fant vi en assosiasjon mellom treningsnivå i 3 trimester og vektøkning.

2) Kvinner som trener før graviditet trener også under graviditet
Undersøke gravide kvinners motiver og holdninger til trening, i tillegg til å studere demografiske og svangerskapsrelaterte helsefaktorer, samt sosial støtte blant kvinner som trener og ikke-trener regelmessig under graviditeten.
 
Samsvarende med andre studier var pre-gravid trening den viktigste forklaringsvariabelen for trening også under graviditet. De hyppigst rapporterte barrierer for manglende treningsdeltagelse var svangerskapsrelaterte plager, mangel på tid og det passer ikke med barn og andre omsorgsoppgaver. 
 
 3) Godt samsvar mellom selvrapportert akivitet og aktivitetsmåler
Sammenligne selv-rapportert fysisk aktivitetsnivå og trening med en aktivitetsmåler (ActiReg®, PreMed AS, Oslo, Norway).
 
Spørreskjemadata og selvrapportert fysisk aktivitet gav et akseptabelt estimat av totalt fysisk aktivitetsnivå, samt var sammenfallende med aktivitetsmåleren i å korrekt klassifisere deltagerne i henhold til gjeldende treningsanbefalinger.
 
4)Trening kan regulere vektøkning under graviditet
Evaluere om et 12 ukers program med veiledet aerobics og råd om fysisk aktivitet kan regulere gravides vektøkning.
 
24 treningsklasser (60 min, to ganger i uka) gjennomført på moderat intensitet i 2. og 3. trimester kan regulere vektøkning under graviditet. Færre av disse kvinnene går opp mer i vekt enn anbefalinger fra IOM 2009.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage