En studie av organiseringen av norsk barne- og ungdomsidrett: Relasjonen mellom trenere og utøvere i norsk ungdomsidrett

-

Formell tittel

En studie av organiseringen av norsk barne- og ungdomsidrett: Relasjonen mellom trenere og utøvere i norsk ungdomsidrett

Formål

Forskningsgruppen undersøker relevante problemstillinger knyttet til trenerrollen i norsk barne- og ungdomsidrett. Treneres tanker og holdninger til utvikling av unge utøvere er et eksempel på en slik problemstilling. En annen tidsrelevant problemstilling vil fokusere på treneres tanker og holdninger til multikulturalisme på grasrota i norsk idrett. Prosjektet vil bidra i samfunnsdebatten ved å fokusere på spenningsforholdet mellom barne- og ungdomsidrett og profesjonalisering. Derfor blir det viktig for forskningsgruppen å undersøke holdninger i de ulike organisasjonsleddene i norsk idrett (f.eks. NIF, særforbund, idrettsklubb og trenere). Sentrale temaer i en slik sammenheng vil være om NIFs bestemmelser og retningslinjer blir implementert av trenere på grasrota i organisert idrett, og om den økte profesjonaliseringen enten styrker eller svekker visjonen, arbeidet og grunnverdiene til NIF som organisasjon. Det overordnede målet til prosjektet er å bidra til å øke kunnskapen til NIF om hva som rører seg i organiseringen av norsk barne- og ungdomsidrett.

Prosjektbeskrivelse

Formålet med den første studien vil være å kartlegge treneres tanker om utvikling av unge utøvere i barne- og ungdomsidrett. Basert på en pågående pilotstudie og tidligere forskning vil forskningsgruppen utvikle og validere et nytt spørreskjema. Utvalget for denne studien vil være trenere i ulike typer idretter (f.eks. fotball, friidrett, og svømming).

Målet er å bruke skjemaet i fremtidige studier som både skal undersøke treneres og utøveres opplevelse av norske utviklingsmiljøer.

Formålet med den andre studien er å undersøke organiseringen av norsk barne- og ungdomsidrett ved å bruke en nedenfra-og-opp tilnærming. Denne studien vil intervjue trenere, klubbrepresentanter og ansatte i både særforbund og NIF med den hensikt å få en bedre forståelse av implementeringen av bestemmelser og retningslinjer i norsk barne- og ungdomsidrett. Studien vil også undersøke ulike tematikker knyttet til den økte profesjonaliseringen av organisert idrett.

Formålet med den siste studien er å undersøke hvilke faktorer som er avgjørende for at unge utøvere fortsetter å delta i organisert idrett (f.eks. kvaliteten på trener-utøver relasjonen). Studien ønsker å følge flere lag gjennom sesongen: 2018/2019. Studien vil bruke dybdeintervjuer med trenere og fokusgruppeintervjuer med spillere for å undersøke graden av gjensidighet i trener-utøver relasjonen. I tillegg vil utøverne fylle ut spørreskjemaer som vil måle et utvalg psykososiale utfallsvariabler (f.eks. kompetanse, glede og bekymringstanker). Prosjektet ønsker også å intervjue utøvere som velger å slutte med organisert idrett. På denne måten får vi bedre kunnskap om de ulike årsakene til frafall i organisert idrett.

Prosjektleder har inngått avtaler med Instiutt for idrett og samfunnsivtenskap (IIS) på Norges idrettshøgskole, breddeavdelingen i NIF, Norges fotballforbund, Norges friidrettsforbund, Norges svømmeforbund og utviklingsavdelingen ved Olympiatoppen (OLT). Prosjektleder er også i samtaler med andre særforbund. Disse avtalene er formålstjenlige for Norges idrettshøgskole med tanke på økt tverrfaglighet i fremtidige publikasjoner og for de andre aktørene (f.eks. NIF, særforbund og OLT) med tanke på praktisk relevant kunnskap om den fremtidige organiseringen av norsk barne- og ungdomsidrett.

Syv masterstudenter ved seksjon for coaching og psykologi, samt seksjon for kultur og samfunn, er tilknyttet prosjektet. Tre av masterstudentene vil undersøke gjensidigheten i trener-utøver relasjonen, mens fire masterstudenter vil undersøke ulike sider av organiseringen av norsk barne- og ungdomsidrett. Det sentrale i disse prosjektene er imidlertid at studentene vil skrive masteroppgaver som er komplementære med tanke på problemstillingene til prosjektet.