Gjensidig interaksjon mellom trener og utøver over tid: Er det forskjell mellom frivillige og lønnede trenere i norsk ungdomsidrett?

-

Formell tittel

Gjensidig interaksjon mellom trener og utøver over tid: Er det forskjell mellom frivillige og lønnede trenere i norsk ungdomsidrett?

Formål

Dette er et prosjekt som skal undersøke det gjensidige forholdet mellom trener og utøver i norsk ungdomsidrett. De to sentrale forskningsspørsmålene er følgende: (a) hvordan trenere påvirker utøvere over tid, og (b) hvordan utøvere påvirker trenere over tid. I tillegg vil prosjektet undersøke om det er forskjeller mellom frivillige (f.eks. foreldretrenere) og lønnede trenere i aldersgruppen 14-17 år (født 2004-2001). 

Prosjektbeskrivelse

Årsaken til at vi i dette prosjektet fokuserer på aldersgruppen 14-17 år, er fordi det største frafallet i norsk ungdomsidrett skjer i denne aldersgruppen. Målet for prosjektet er å tilegne seg mer forskningsbasert kunnskap om trenerstanden i norsk ungdomsidrett.

Vi ønsker derfor å kartlegge og undersøke effekten av frivillige trenere (f.eks. voksne personer som ikke mottar lønn for trenergjerningen) og lønnede trenere (f.eks. voksne personer som mottar lønn for trenergjerningen) i norsk ungdomsidrett. I denne sammenhengen inngår detaljert kunnskap om demografi, utdannings- og erfaringsbakgrunnen til trenerne, og andelen av frivillige trenere som er foreldretrenere (trener eget/egne barn).

Kunnskap basert på en longitudinell undersøkelse (en langtidsundersøkelse) om de psykososiale konsekvensene av ulike typer trenere er også viktig. For å nå det overordnede målet, er  prosjektet delt inn i tre delprosjekter som tar for seg ulike problemstillinger i tilknytning til relasjonen mellom trener og utøver i norsk ungdomsidrett.

Det første delprosjektet vil utvikle en systematisk oversikt over tidligere forskning som har undersøkt temaet: Langvarige psykososiale konsekvenser av deltakelse i organisert ungdomsidrett.

Det andre delprosjektet er en prospektiv intervjustudie (sesongen 2018/2019) av utøvere (født 2002-2003) og deres trenere. I denne studien vil refleksjonene rundt trener-utøver relasjonen stå sentralt.

Det tredje og siste delprosjektet vil være en langtidsstudie, hvor hovedfokuset vil være å tilegne seg mer forskningsbasert kunnskap om den gjensidige interaksjonen mellom trener og utøver. Målet er å skrive en rapport etter endt prosjektperiode, hvor forskningsleder sammenfatter resultatene fra de fire delprosjektene. Rapporten vil bli overlevert til de respektive særforbundene i løpet av 2020.