The Oslo Diet and Exercise Study

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

The Oslo Diet and Exercise Study. Effect of diet and exercise upon risk factors for cardiovascular disease. A one year randomized controlled study

Prosjektbeskrivelse

Sigmund Anderssen forsvarte 21. mai 1996 sin avhandling "The Oslo Diet and Exercise Study. Effect of diet and exercise upon risk factors for cardiovascular disease. A one year randomized controlled study" for graden Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskole.
 
Sigmund Anderssen er født I Skien 26.09.1961. Han har studert ett år ved University of Cincinnati, USA. Han har 20 vektall i realfag fra universitetet i Oslo, grunnfag, mellomfag og hovedfag fra NIH. Hovedfagsoppgavens tittel var:Virkningen av regelmessig fysisk aktivitet på blodglukosekontrollen og lipoproteinprofilen hos en gruppe insulingavhengige diabetikere.
 
Hensikten med undersøkelsen har vært å studere effekten av kost og trening enkeltvis og samlet på en rekke risikofaktorer som antas å ha en sammenheng med utvikling av hjerte- og karsykdom. 219 middelaldrende personer ble loddtrukket til fire grupper: kontroll, kost, trening, kost og trening. Hver forsøksperson ble fulgt i ett år. Sammenlignet med kontrollgruppen oppnådde intervensjonsgruppene en gunstig effekt på ulike risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer så som blodtrykk, fettstoffer i blodet, glukosestoffskifte, overvekt og kroppens evne til å løse opp blodpropp. Forsøkspersonene i kombinert gruppen hadde en systematisk bedre effekt på risikofaktorene enn kost og trening alene. En kalkulasjon for beregning av fremtidig hjerteinfarktrisiko viste 30% reduksjon i den kombinerte gruppen sammenlignet med kontroll gruppen. Arbeidet er utført i nært samarbeid med ulike seksoner ved Ullevål sykehus.