Forekomsten av den kvinnelige utøvertriaden blant norske toppidrettsutøvere

Tid:

Sted: Norges idrettshøgskole

Formell tittel

The Female Athlete Triad in Norwegian Elite Athletes and Non-athletic Controls.

Prosjektbeskrivelse

26. november 2004 forsvarte Monica Klungland Torstveit sin avhandling: "The Female Athlete Triad in Norwegian Elite Athletes and Non-athletic Controls. Identification and Prevalence of Disordered Eating, Menstrual Dysfunction and Osteoporosis" for graden Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskole, seksjon for fysisk aktivitet og helse.
 
Monica Klungland Torstveit er født 12. desember 1973 og oppvokst i Kristiansand.
 
Monica K. Torstveit har grunnfag i tysk fra Kristiansand lærerhøgskole, grunnfag og mellomfag i idrett fra Høgskolen i Agder, Kristiansand og mellomfag i idrettsbiologi fra Norges idrettshøgskole. Hun fullførte sitt hovedfag i idrett ved Norges idrettshøgskole våren 1999. Monica K. Torstveit startet sin stipendiatperiode ved Norges idrettshøgskole i januar 2000. Professor dr.scient. Jorunn Sundgot-Borgen ved Norges idrettshøgskole har vært hennes hovedveileder.
 
Den kvinnelige utøvertriaden
Hensikten med doktorgradsarbeidet var å undersøke forekomsten av "Den kvinnelige utøvertriaden" - sammenhengen mellom forstyrret spiseatferd, menstruasjonsforstyrrelser og osteoporose blant norske kvinnelige eliteidrettsutøvere og landsrepresentative kontroller. Per i dag er det ikke publisert noen studier som har undersøkt forekomsten av den kvinnelige utøvertriaden i et liknende materiale.
 
Prosjektet ble gjennomført i tre faser; kartlegging ved hjelp av spørreskjema (del I), klinisk undersøkelse av benmasse og kroppssammensetning (del II), samt klinisk intervju (del III). Inkludert i prosjektets del I var totalpopulasjonen av kvinnelige landslagsutøvere i alle idretter i Norge (669), samt tilfeldig trukket landsrepresentative jenter/kvinner i samme aldersgruppe (13-39 år) (kontroller; 607). Et tilfeldig utvalg av utøverne (186) og kontrollene (145) deltok også i del II og del III av prosjektet.
 
Hovedresultater
Hovedresultatene viser at forstyrret spiseatferd, spiseforstyrrelser og menstruasjonsforstyrrelser er hyppigere forekommende blant utøvere i vektavhengige idretter enn i ikke-vektavhengige idretter og kontroller, mens lav benmasse (osteopenia) er 2-3 ganger så hyppig blant normalt aktive kontroller sammenlignet med eliteidrettsutøverne. En stor andel av utøvere og kontroller imøtekom kriteriene for kombinasjonen av to av Triade komponentene, og den totale Triaden var gjeldende for 4% av utøverne og 3% av kontrollene.