Mental helse i toppidrett

-

Formell tittel

The Dark Side of Elite Sport - mental health problems among elite athletes

Formål

Prevalens av de meste vanlige psykiske lidelsene (angst og depresjon) i norsk toppidrett, samt forekomst av spiseforstyrrelser, søvnvansker (primært insomni), gamblingproblematikk og alkoholmisbruk. I tillegg skal prosjektet se på ulike behandlingsintervensjoner som kan passe en toppidrettskontekst.

Prosjektbeskrivelse

Validerte kliniske spørreskjema vil bli distribuert til toppidrettsutøvere i Norge. Alle som har en symptomskåre over klinisk terskelverdi vil bli invitert til å gjennomføre et klinisk intervju.

Dette prosjektet vil være et samarbeidsprosjekt mellom Norge (Professor Anne Marte Pensgaard) , Sverige (Fil.dr. Göran Kenttä), Danmark (Førsteamaniensus Kristoffer Henriksen) , Finland (Dr.Maarit Valtonen) og Canada (Professor Penny Werthner). Hvert land skal gjennomføre sine forskningsprosjekter innenfor dette teamet, men vi vil diskutere felles problemstillinger og utfordringer, se på relevante kartleggingsverktøy og dele erfaringer. En prosjektgruppe har blitt etablert og vil møtes jevnlig.

Resultat

Resultater publiseres fortløpende.