Balansekunst - ledelse, læring og makt i håndballandslaget for kvinner senior

Tid:

Sted: Auditorium A

Formell tittel

Balansekunst - ledelse, læring og makt i håndballandslaget for kvinner senior

Formål

Effekten av et lederskap som vektlegger demokratiske verdier som involvering og medansvar (teamarbeid) i en toppidrettskontekts.

Prosjektbeskrivelse

Feltarbeid (observasjoner og feltsamtaler) og kvalitative intervju.

Resultat

Avhandlingen viser at det krever hard jobbing og et strengt systematisk arbeid for å lykkes med en lederstil som vektlegger demokratiske idealer, ikke minst i en toppidrettskontekst der denne type ledelsesstrategier ikke har vært vanlige.

Avhandlingen avdekker at lederen(e) må besitte stor pedagogisk kompetanse og personlig klokskap for at prosessene skal oppleves som meningsfulle, og bidra til det som er det overordnede målet i toppidretten; prestasjonsforbedring. Den viser også at denne type tilnærming (demokratisk ledelse) har potensial til å ivareta personen som et viktig mål i seg selv, ikke kun som et middel (spilleren) til et mål (vinne kamper).

Et skifte fra en autoritær lederstil til en mer demokratisk tilnærming betyr ikke at makten forsvinner, den inntar bare nye former. Avhandlingen viser at å forstå og regulere makt er viktig for å lykkes med en demokratisk ledelsesform. Dette fordrer at utøvere, og spesielt  trenere, systematisk må (kritisk) reflektere over seg selv og sin rolle, slik at makten kan virke med minst mulig dominans.