Takle sosioøkonomiske forskjeller i vektutvikling hos ungdommer

Overvekt og fedme er store globale folkehelseutfordringer og rammer uforholdsmessig mange personer med lavere sosioøkonomisk status i høyinntekts land. Til tross for økt nasjonal og internasjonal innsats, har en reduksjon i forskjellene vist seg å være utfordrende. Spesielt for barn er slike ulikheter uheldige, ettersom dette kan gi kort- og langsiktige konsekvenser, og føre til en ond sirkel av ulikhet i helse på tvers av generasjoner.

-

Formell tittel

Takle sosioøkonomiske forskjeller i vektutvikling hos ungdommer (TACKLE)

Formål

Prosjektet er eid av Universitetet i Oslo og består at 3 delprosjekter. NIH er samarbeidspartner på delprosjekt 3.
Link til prosjektet.

Overordnet mål
Å undersøke når, hvordan og hvorfor sosioøkonomiske forskjeller påvirker utviklingen av kroppsvekt i løpet av barneårene. Med fokus på nabolagets mat- og aktivitetsutforming vil prosjektet også undersøke determinanter på flere nivåer knyttet til livsstilsatferd og kroppsvekt hos ungdommer.

Spesifikt mål for delprosjekt 3
Å undersøke om nabolagets mat- og aktivitetsutforming er assosiert med fysisk aktivitet, stillesittende atferd, kosthold og vekt blant ungdom i Oslo etter å ha justert for kjente determinanter for disse atferdene, og om sosioøkonomisk status modererer assosiasjonen

Prosjektbeskrivelse

En flernivås tverrsnittstudie vil bli gjennomført i tilfeldige delbydeler i Oslo (lav, middels og høy sosioøkonomisk status, basert på medianinntekt i delbydelen). Skoler med 7. klasse elever vil bli invitert til å delta i studien. Deltakerne skal gjennomføre antropometriske målinger, en syv dagers objektiv aktivitetsregistrering med akselerometer og svare på et spørreskjema knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og mat- og aktivitetsmiljøet i delbydelen. Delbydelens mat- og aktivitetsmiljø vil også bli undersøkt objektivt ved hjelp av Google Street View og en modifisert versjon av instrumentet SPOTLIGHT-Virtual Audit Tool.

Resultatene fra prosjektet vil være viktig for folkehelsearbeidet og politisk arbeid med å redusere sosiale forskjeller i vekt blant ungdom.

Prosjektgruppen består av Mekdes Gebremariam (biveileder), Professor Nanna Lien, Professor Lene Frost Andersen, stipendiat Hanne Hennig Havdal og stipendiat Teferi Mekonnen Yitayew fra universitetet i Oslo; Professor Elisabeth Fosse fra universitetet i Bergen; Førsteamanuensis Elin Kolle (hovedveileder) og stipendiat Oddbjørn Klomsten Andersen fra Norges idrettshøgskole; Dr Anne Lise Brantsaeter og Dr Eleni Papadopoulou fra Folkehelseinstituttet; Professor Onyebuchi Arah fra universitetet i California, Los Angeles og Professor Karien Stronks fra universitetet i Amsterdam.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd – BEDRE HELSE program