Sympathoadrenal regulation of postexercise oxygen consumption and fat metabolism

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Sympathoadrenal regulation of postexercise oxygen consumption and fat metabolism

Prosjektbeskrivelse

Elisabet Børsheim forsvarte 13.11.1998 sin avhandling "Sympathoadrenal regulation of postexercise oxygen consumption and fat metabolism" for graden Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskole.
 
Elisabet Børsheim ble født i 14.11.65. Hun er fra Strandebarn i Hordaland. Hun har studert ved Universitetet i Bergen (UiB), Norges idrettshøgskole (NIH) og Universitetet i Oslo (UiO). Fra Bergen har hun 15 vekttall realfag i tillegg til Ex.phil. Fra NIH har hun grunn- og mellomfag i idrett samt mellomfag i Helselære og idrettsbiologi. Fra UiO har hun 30 vektall realfag, i tillegg til hovedfag i generell fysiologi.
 
Doktorgradsarbeidet er et samarbeidsprosjekt med Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Hensikten var å bestemme om det sympatoadrenerge systemet bidrar til den langvarige økningen i O2 opptak etter fysisk aktivitet (Excess Post-exercise Oxygen Consumption). Resultatene tyder på at prosesser i fettvevet kan forklare deler av den langvarige økningen i O2 opptak, men at dette ikke skyldes det sympatoadrenerge systemet. Imidlertid kan en redusert arteriell insulinkonsentrasjon i tiden etter et arbeid være av betydning. I avhandlingen inngår også studie av fettvevsmetabolismen hos normalvektige og overvektige forsøkspersoner undersøkt ved hjelp av mikrodialyseteknikk. Detter er gjennomført i samarbeid med Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg.