Storbyprosjektet

Eivind Skille
stipendiat

Enjolras, Bernard
hovedveileder

Publisert:

Formell tittel

Sport, policy and adolescent sport – the Sports City Program (Storbyprosjektet)

Prosjektbeskrivelse

Eivind Åsrum Skille forsvarte 20. juni 2005 sin doktoravhandling ”Sport, policy and adolescent sport – the Sports City Program (Storbyprosjektet)” for graden Doctor Scientarium ved Norges idrettshøgskole, Seksjon for kultur og samfunn.
 
Eivind Åsrum Skille er født 31.12.1971 i Oslo. Han er vokst opp i Tana, er utdannet Cand Mag. fra Høgskolen i Finnmark , Cand Scient fra Norges idrettshøgskole og har vært stipendiat ved NIH siden 2002.
 
Statlig idrettspolitikk og ungdomsidrett
Doktorgradsarbeidet er en undersøkelse av statlig idrettspolitikk og ungdomsidrett. Skille tar for seg hvorvidt Storbyprosjektet fanger opp ungdom i alderen 16 – 19 år som ikke er med i ordinær konkurranseidrett.
Studien er tredelt. Første del omhandler forholdet mellom statlig idrettspolitikk og Norges idrettsforbund (NIF). Gjennom dokumentanalyser, møtedeltakelse og samtaler med nøkkelpersoner, konkluderer Skille med at for å nå ungdommer i Storbyprosjektets målgruppe, ligger det både en mulighet og en begrensning i samarbeidet med NIF.
Andre del er empirisk og tar for seg hvorvidt storbyprosjektet når ungdom som ikke driver organisert idrett. Basert på en spørreskjemaundersøkelse blant videregående skoler i Bergen, viser analysen at det er stor overlapp mellom de som deltar i ordinær idrett og de som deltar i Storbyprosjektets aktiviteter. Forskjeller avdekkes først og fremst med hensyn til sosiologiske karakteristika: gutter på allmennfaglig studieretning dominerer organisert idrett, mens gutter på yrkesfaglig studieretning dominerer i Storbyprosjektet. Frihet og selvbestemmelse er viktig for deltakere i Storbyprosjektet, mens konkurranseaspektet er mer vektlagt blant ungdom i ordinær idrett.
Tredje del av studien baserer seg på kvantitativt materiale (intervjuer av ledere/trenere og ungdommer i ulike Storbyprosjektaktiviteter). Analysen viser at ungdom med ulik sosial bakgrunn sosialiseres til ulike aktivitetskontekster avhengig av foreldres og venners innflytelse. Deltakelse i Storbyprosjektaktiviteter skiller seg betydelig fra ordinær idrett når det gjelder organisering. Mer selvbestemmelse, fravær av konkurranse og voksne ledere fører til at ungdommene i større utstrekning sosialiseres gjennom jevnaldrende venner, og forsterker utvikling av frihet og selvbestemmelse i organisering av aktivitet.
Den sammenfattende analysen er tvetydig. For det første avdekkes det at gamle mønstre reproduseres innen ungdomsidrett, også ved forsøk på å etablere alternativer. For det andre viser det seg at statlige initiativ som Storbyprosjektet kan ha effekt.

Bedømmelseskomité:
Professor Kari Fasting, Norges idrettshøgskole, leder
Professor Per Nilsson, Ungdomsstyrelsen, Sverige
Professor Lars Magnus Engström, Lærerhögskolan i Stockholm, Sverige